BejelentésCsillagszülött

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Jézus Atyánk- Ima


JÉZUS ATYÁNK TANÍTS IMÁDKOZNI KEDVES TESTVÉREIM! A JÓSÁGOS JÉZUS ATYÁNK KEGYELMÉBŐL ÉS AKARATÁBÓL SZERETETTEL KÜLDÖM, ÁLTALA MEGHATÁROZOTT, ISTENT MEGVALLÓ ÉS DICSŐÍTŐ IMÁT. TESTVÉREIM! DICSŐÍTSÉTEK ISTENT SZÍVETEKBEN! Jézus Atyánk, taníts imádkozni Az ima állapot, és nem szóömlengés! Ahogyan bensőtökben Hozzám viszonyultok, olyan az imádságotok. Ha az ember langyos Velem szemben, imái is langyosak, erőtlenek. Így imádkozik egy lélek: „Végtelenség Ura, Téged dicsérlek mindenek felett, hiszen felfoglalhatatlan, mennyi jót tettél velünk. Ki tudná eléggé dicsérni nevedet, amely által mindenkor igaz kapcsolatban állhatok Veled, állhatunk Veled. Hordozzuk szent nevedet a tudatunkban ily módon, szellemed jelen lesz a gondolkodásunkban, és megvilágosodik, hiszen a Te neved világosság, szellem és erő, minden Téged szerető gyermeked számára. Csodálatos a Te Neved: Hatalmas, erős, mint egy hős. Békességet ad, atyai, segítőkész, legyőzhetetlen, szent, szeretetteljes, szelíd. Csodálatos a Te Neved, minden teremtés kezdetétől a végezetéig! Neved a forrás, Istenséged a szeretet vize, amelyikből mindenkinek innia kell. Mi Urunk! Legyen a Te Neved szíveinkben megszentelve! Neved elevenedjen meg szívünkben, a Te szellemed a Mindenünk! Így élünk át Téged bensőnkben, Neved által.” Látjátok gyermekeim, ez egy ima, egy helyes hozzáállásból, állapotból született. Érezzétek át, tegyétek magatokévá, és így imádkozzatok! Tovább: „Csodálatos Atyánk! Határtalan szeretetedben igaz Isten: szeretetként akarsz életre kelni szíveinkben. Dicsőítjük szent akaratodat, teljesítsd be rajtunk! Atyánk! Alakítsd át egész lényeinket olyanná, hogy ne akadályoztassuk szeretett szellemedet, hanem legyünk iránta odaadók, és szolgálatra készségesek, hogy ily módon Te egyre inkább feltámadhass bennünk, mint a tulajdonképpeni örök Isteni mennyei élet! Atyánk! Csak amennyire szeretetedben életre kelsz bennünk, olyan mértékben lesz bennünk az igaz élet, az igaz szellem, az Isten országa! Atyánk! Szítsd fel hatalmasan Isteni szereteted tüzét bennünk, hogy egész lényünket átvilágítsa, felemelje, megelevenítse, megváltsa! Atyánk! Elevenedjen meg szereteted bennünk, így mi is Veled eggyévált életre elevenedünk,- ez minden teremtés őseredeti célja.” Tehát gyermekeim, emelkedjetek fel, és maradjatok meg e szellemben, így vagytok az imádság helyes állapotában. Ez teszi lehetővé, hogy tovább emelkedjetek az ősvilágosságba. Eképpen: „Atyánk! Cselekedj bennünk, tagjainkban tetszésed szerint: Semmit nem akarok magamnak, mindent csak Neked! Akaratod legyen cselekedetem, szereteted legyen minden csodálatos sikerhez vezető erő! Uram! Meg akarok szűnni önálló lényként létezni, fel akarok támadni Isteni lényedben, hogy Te legyél ó Uram, életem, törekvésem, sikerem! Uram! Semmit nem akarok rajtad kívül tenni! Te cselekedj mindent bennem, mert Te vagy minden jó, igaz és tökéletes megcselekvője!” Ez, gyermekeim, egy helyes ima /igaz ima/, amelyik irántam való helyes felfogásból született. Emeljétek tovább szíveteket kegyelmem bőségéhez, és így imádkozzatok: „Uram, teremtésed a Te nagy tested, akarunk Neked a Tested felé szolgálni. Mindent, amit gyermekeiddel cselekszünk, Veled tesszük, a Te erődből. Ezáltal szeretetünk többé nem számító, ezáltal szeretetteljesebb, segítőkészebb, kegyelemmel teljesebbek. Már nem tekintünk az emberek gyengeségeire, hanem a Te erősségedre, és sok Isteni gyógyító erőt ajándékozunk szét Belőled. Atyánk! Mindent Te érted cselekszünk meg minden gyermekeddel. Te vagy mindannyiunk közös Útja, Szíve, Szent Feje, a mindent összekapcsoló Szeretet, Vér, amely minden megszentel és megvált! Eképpen legyetek az imádság állapotában, és cselekedjetek e szellemben, így imáitok mennyei áldásban lesznek, világossággal és Isteni erővel telítettek, és akkor így szólhattok: „Te Ős Szent! Örök Atyja a mennyeknek! Jézus Krisztus! Neved kinyilatkoztatott Téged nekünk. Ő nyitja meg nekünk birodalmadat, amely akaratoddal teljes összhangban áll, mely ereje belőled származik, a Te szereteted táplálja. Mennyeid mind jóságoddal, megbocsátásoddal, könyörületeddel telítettek. Te vagy az életünk, a lényünk, a boldogságunk! Te vagy az örökkévalóság Ura! Így van ez gyermekeim, így imádkozzatok, így emeljétek szellemeteket Hozzám, hogy szeretetteljes szellemben, könyörületes, dicsőséges mivoltomban felismerjetek! Éljetek az Isten imádat állapotában! Ez minden imádság megkoronázása, ez Isten átélése, Istenben való élés, Isteni élet! Siessetek, siessetek Hozzám, és maradjatok Nálam, Istenetekkel, az Ős Szent Élettel, és legyetek egyek Velem, Belém olvadva, bennem újjászületetten és kiválasztva, hogy Engem magatokban megdicsőíthessetek! Ámen. Ily nagy az irántatok, gyermekeim iránt való szeretetem! Gyakran kérdezitek: „Ó Atyám, Ki vagy Te?” Boldog az a szív, aki gyakorta ilyent kérdez! Ez legyen életetek központi kérdése! Mert Én Magam vagyok a Kezdet és a Vég, a Legmagasabb és Legbensőbb, a Legszentebb, és a Legalázatosabb! Hogy Én kinyilatkoztatom Magam nektek, legyen számotokra mindenkor bizonyság arról, hogy Én nem akarok távol és felfoghatatlan maradni, sőt szívetekben bizonyossággal mondhatjátok: „Igen, ez a mi Atyánk!” Amikor egy ember jót tesz veletek, nagyon örültök, megköszönitek, és igyekeztek a jótétet ugyan úgy, vagy hasonlóan viszonozni. Amikor egy ember rosszat mond nektek, megijedtek, és tusakodtok vele és önmagatokkal. És ezután mit tesztek? Gondok mardossák lelketeket, önmagatokat és másokat is vádoltok, és többnyire oda juttok, hogy azt mondjátok: „Ó nagyon sajnálom, hogy ez történt, bárcsak ne mondtam volna azt.” Ez a szívetek visszhangja, és ez még nem a legrosszabb. Mit tesztek, ha nagy igazságtalanság ér, ha olyant mondanak rólatok, ami nem igaz? Nem háborodtok-e fel, és tomboltok, kiestek a nyugalomból, és vádaskodtok. Látjátok, ez a reagálás egy szellemi állapot mutatója. Amikor e hasonlatokra rávezetlek benneteket, meg akarom mutatni, Én hogyan reagálok e három helyzetben: Ha egy gyermekem egészen picit is jót tesz Velem, segítségembe vetett szent bizalomban, amikor szerény szívében csekély szolgálatát nyújtja Nekem, így szólok hozzá: Többet tettél Velem, mintha egy Napot teremtettél volna Nekem, mintha egy örökkévalóságon át szolgáltál volna Nekem. Lám, kicsiben voltál hű, Én örökkévaló fölé helyezlek. Te gyenge erődből szolgáltál Nekem, Én az erőmből, az örökkévalóságban szolgálok neked. Ezért adok neked egy kincset az örökkévalóságba, amelyik örök örömödre a tiéd marad. Te elhoztál néhány szívet a Szívemnek, Én téged vonlak gyengeségedben a Szívemre, hogy megkaphass belőle minden kincset, amely életedet boldoggá, Istennel eggyé teheti. Ha egy gyermekem zsörtölődik Velem, gyakran panaszkodik Rám, kételyei vannak Felőlem, sőt korhol Engem, mit mondok Én, az Atya, ennek a gyermeknek: Én, az Atya, lehajolok a gyermekemhez, és így szólok: Nézd csak gyermekem, szeretetem mindig jót akar neked, ha nem is tudod még felismerni. Hidd el, mindig az vezérel, mi a legjobb neked. Tarts ki még egy kicsit, és meglátod, a helyessége megmutatkozik. Ne zsörtölődj a szeretetem miatt, mert az szelíd, igazságos, és mindenkor segítőkész. Nézd, ha elhordozod ezt a kis keresztet, ezáltal meglátod majd a mennyei Jeruzsálemet. Ez a te kereszted sokkal kisebb, mint az, amit értetek hordoztam! Ha teljesen a gyermekem akarsz lenni, ne jajgass a kereszt terhe alatt, inkább hozd el Nekem vidám szívvel, hogy megáldjalak téged és útjaidat, és levegyem rólad! Mert szeretetem bölcs, és semmi egyebet nem enged meg, csak ami javadra válik! Ha te szeretettel jössz hozzám a kereszteddel, így szólok hozzád: Lám, legyőzted e világot, és eltűrtél értem némely szenvedést, ezért méltó vagy, hogy örök birodalmamba vonulj. Soha többé ne részesülj fájdalomban, csak örökké idd a szeretetemet! De mit teszek, ha az emberek hazugságot mondanak rólam, ha megtámadnak és kigúnyolnak, lenéznek és átkoznak? Azt hiszitek, hogy rögtön haragos bíróként ítéletet szabadítok rájuk. Ó, ha ezt tenném, nem lennék az örök szeretet! Inkább így szólok: Ó ti kis hitűek, ó ti bizalmatlanok, ó ti világ szerelmesei: Könyörületes vagyok veletek, nem akarlak vádolni, mert lássátok, a ti szenvedéseteken is megindul a szívem. Nektek is itt vagyok, hogy mélységes gyengeségetekből, elhagyatottságotokból és fonákságotokból megváltsalak. Nem taszítalak el magamtól rossz cselekedeteitek miatt, ha bűnbánóan, szeretetteljes szívvel tekintetek fel rám! Mellettetek is ott akarok lenni, ha Velem akartok járni. Ti haragszotok Rám, mert félreismertek, gyűlöltök, mert a világot valljátok! Harcra akartok kelni ellenem, de Én mondom nektek: Ez rossz tréfa, mert lélegzetem legkisebb szikrája is szétporlaszt benneteket, ha győzedelmeskedni akartok Fölöttem! Tegyetek jót mindenkivel! Tiszteljetek minden lényt, Teremtőtök teremtményeként! Akkor előttetek is nyitva áll a mennyek birodalmának kapuja! Akkor Én megbocsátok, és veletek járok, és új hazát adok nektek mennyeimben, a Szívem Mellett. Látjátok gyermekeim, ez a ti Atyátok, ma is, és mindörökké! Ebben láthatjátok meg a különbséget a ti csekély és kishitű szeretetetek, és az Én szeretetem között! Nem látjátok, mennyivel magasabb, végtelenül magasabb az Én szeretetem, mennyivel túlhaladja a ti felfogóképességeteket! Mert Én nem csak mondom a jót, ahogyan ti teszitek, hanem meg is cselekszem! Én valóban megcselekszem, amit mondok: MERT MINDEN SZAVAM IGAZSÁG! EGY TEREMTÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBAN! Ha megértettetek e szellemben, akkor tudjátok már, Ki a ti Atyátok! Csak igyekezzetek e felismeréstekben Hozzám, és maradjatok szeretetetekben teljesen Nálam, mert Nálam a jó helyen vagytok! Nálam van az igaz mentváratok, Nálam minden gondnak örökre vége! Ámen. Forrás: Johannes Widmann


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!