BejelentésCsillagszülött

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
KRISZTUS ÚJRAJÖVETELE A próféták jövendölései Vallásharc Érkezés a felhőkben János evangélium 14/21 ígérete alapján prófétai módon kapta és írta: BERTHA DUDDE Ezek az írások valláson felülállók! Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát – amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai időkben – az embereknek hozzáférhetővé tegye. Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Német eredetiből fordította, és közreadja: G. Szieger Magda 1913 - 2001
A próféták jövendölései - Krisztus újra jövetele Krisztus Földre való újra jövetelével beteljesednek a próféták jövendölései. Írva van ugyanis, hogy akkor az emberiség már nem veszi figyelembe az Úr akaratát - és az is írva van, hogy néhányan még szolgálnak neki, az Úr ezekhez jön, és megerősíti őket a nagy szükségek idején. Övéinek mennyei kenyeret ad az égből, mert az Úrvacsorát azokkal akarja tartani, akik szeretik és parancsait megtartják. Azok meghallják az ő hangját, tehát még földi életükben velük lesz, és a Földön együtt vándorol az övéivel. De ezeket a jövendöléseket nem akarják az emberek szó szerint érteni, és keresik hogyan vegyék el az Úr szavainak erejét. Ők azok, akik szavaimnak más formát és más értelmet adnak, és aztán ezeknek az átformált szavaknak nem adnak teljes hitelt. Ezért gondoljátok, hogy ő a messze távolban van tőletek - pedig itt van a közeletekben. De hangját már nem halljátok - mert érzésetek és gondolkodástok elfordult minden istenitől, és ezért a jövendöléseket sem értékelitek. Nézzétek, ha nem tudtok arról, hogy az Úr jelenlétével szeretne boldogítani, ha nem akarjátok elhinni hogy szeret benneteket, és ebből a szeretetből kifolyólag fordul az emberek felé - akkor ÚJRA JÖVETELÉNEK végtelen boldogságot okozó tényét aligha értitek meg. Ti folyton csak a földi életre néztek, de a szellemi áramlatokra nem figyeltek, holott az láthatóan hírül adja, mikor tartózkodik az Úr ismét az övéi között. Az Úr mintegy részt vesz a végidő minden eseményében, és gyermekei könnyen észreveszik közelségét, mert a szeretet tetteivel szívükben hordozzák az Urat. Számukra hirtelen megvilágosodnak a jövendölések szavai, és felismerik ahogyan szóról-szóra beteljesülnek. Amen. B.D.Nr.1077 1939. 08. 31.
Az üdvözítő látható jelenléte - Szeretetfok
Akik keresnek engem azok felismernek, akárhol is találkoznak velem, mert szellemetek belőlem való, tehát nem választ el semmi tőlem. Testszerűen leszek köztetek, és a benső hang elárulja jelenlétemet. Ha szolgálni akartok nekem, akkor hallgattok, és a nyilvános felismertetéstől vonakodtok, mert csak olyan gyermek számára vagyok jelenlévő, aki a legbensőbb szeretettel kapcsolódik hozzám. Ennek a gyermeknek látható leszek - és rejtett a többieknek, ha szellemük nem ismert föl. Ennek órája viszont titok a számotokra, mert csak a szeretet mértéke az egyedüli, ami hozzátok és közétek vezet. A végrendelet amit a Földön az enyémeknek adtam, szó szerint teljesül: Lesznek akik magukban hordanak, és azok láthatnak a Földön. És az ilyen gyermek szájából minden elhangzó szó engem dicsőít, és hangja fényesen csengve énekli a dicséretemet és tiszteletemet. Amint kedves gyermekeim köztetek tartózkodom, már nem kell félnetek a földi szenvedéstől, mert azt nem érzitek már ha egy pillantással belenéztetek ATYAI SZEMEMBE - mert a földi szenvedés akkor már nem kínoz. Eljövök az enyémekhez, hogy erőt adjak nekik, hogy ellenálljanak a kívülről jövő támadásnak. Majd a belőlem való Szellem is tanít benneteket, hogy ti is tudjatok tanítani, és etessétek és itassátok az éhezőket és szomjazókat. És mindenütt ahol összegyűltök hogy szavaimat hirdessétek - én is ott leszek, és azokat erősítem, akik az én nevemben beszélnek. Én vagyok jelen azokon az emberi szájakon keresztül, akik hirdetnek engem, mert én választom ki harcosaimat, és akik velem és értem harcolnak, azok erőt is kapnak, hogy szájuk kardjával küzdjenek - és harcuk győztes lesz, mert én vagyok aki a küzdelmet vezeti. Aki meglát engem, az többé nem tud másként élni, csak hogy teljes lélekkel szolgál engem. Ezért ellenségtől többé ne féljetek - félelem és bátortalanság idegen legyen tőletek. Képem kitörölhetetlenül szívetekbe vésődik, és ettől kezdve akaratotokat legmagasabb kibontakozásra serkenti. A világ csodálkozva ismeri föl azok erejét, akik értem küzdenek. Bár ellenállnak nekik, de akaratukat nem tudják meggyöngíteni. Mint bátor harcosok tovább küzdenek, és sok lelket vezetnek a dicső örökkévalóság felé, mert megismerik a belém - megváltójukba és üdvözítőjükbe vetett hit erejét. Amen. B.D.Nr.3569 1945. 10. 06.
Hit-küzdelem - Az Úr eljövetele
Ha valaki Krisztus Egyházához tartozónak vallja magát, azt a világ ellenségének tekinti, és nehéz sorsa lesz a Földön. De ez nem tart sokáig, mert amint elviselhetetlen lesz, Isten megmenti az övéit, és szükséghelyzetüknek vége lesz. A benne hívőket újra és újra figyelmezteti a végre, hogy a külső támadásban helytálljanak, és hűségesen kitartsanak amíg meg nem váltja őket. Már jó előre tudatja, hogy a Sátán milyen dühöngő lesz, és védelmet ígér övéinek, hogy szavai igazságát felismerve erősek legyenek az ellenállásban. Ha a hívők a világi történésekben, a vallási harcok során, és a földi zsarnokok brutális felfogásának láttán felismerik az isteni szavak igazságát, akkor annál buzgóbban védelmezik Isten szavait, mert hitük egyre jobban mélyül, és az emberi intézkedések már nem tudják azt megrendíteni. Istentől hitüknek és akaratuknak megfelelően kapnak erőt, tehát a nehéz időkben kitartanak, mert Isten az övéit, akik hűségesek maradnak hozzá, nem hagyja elpusztulni - hacsak a vég előtt még el nem viszi őket Birodalmába, mert az isteni törvénynek megfelelően a földi életük véget ért. A végidőben Krisztus egyházának szüksége van erős képviselőkre, hogy végbemehessen a szellemek szétválása. Olyan emberekre van szüksége, akik szavait hirdetik, és Krisztus szeretet-tanítását megismertetik a hitetlenekkel. A szeretet szavait haszonlesés és félénkség nélkül prédikálják, hogy a hitetlenek felismerjék a hit erejét, és felrázzák őket szellemi letargiájukból. Mindezt azért, hogy még az utolsó órákban is gondolkodjanak, és rálépjenek a Krisztus felé vezető útra. Mert ő az egyetlen, aki megválthatja őket - amennyiben megerősíti akaratukat, hogy ellen tudjanak állni a rossznak, és csak Isten felé igyekezzenek. Ez az utolsó eszköz, amivel a hitetlen emberek a HIT EREJÉHEZ fordulhatnak. Használni mégiscsak kevesen használják, mert a Sátán fogva tartja hálójában az emberiséget. Az emberek túlságosan is behódoltak a pezsgő életörömöknek, és egyedül ezt tartják életcélnak. A vég ezért van már annyira közel, és az is felismerhető, hogy a hittel szemben olymódon járnak el, ami már valóban ördöginek nevezhető. Ekkor a Krisztust megvallók zárkózzanak össze, és várják együtt az Úr eljövetelét, mert ekkor minden nap és minden óra az utolsó lehet, mert ekkor a hivők földi nyomora már olyan nagy, amely már feltételezheti Isten közvetlen megjelenését. Hogy beteljesüljön az ígéret, amit Isten szavaival adott az embereknek: övéit kimenti a legnagyobb bajból is. Amen. B.D.Nr.3707 1946. 03. 08.
Eljövetel a felhőkben
Felhőkben való eljövetelemet a szenvedések olyan ideje előzi meg, amilyent a Föld még nem látott, olyan, ahogyan az írások és szavak meghirdették. Az embereket folyton erre figyelmeztetem, amióta ez a korszak elkezdődött. Állandóan megtérésre buzdítok mindenkit, aki még nem jár a helyes úton. Ezek miatt az emberek miatt kellett időről-időre csapást mérnem a Földre, hogy felhívjam figyelmüket a közeli végre, hogy komolyan gondolkodjanak és a helyes útra térjenek. Az utolsó szakasz akkor még nem jött el. A megváltás periódusa még nem érte el azt az időt, amit Megváltó Tervemben megállapítottam. A Föld a végső pusztulásra még nem volt elég érett, ugyanúgy a javíthatatlan lelkek sem - tehát arra, hogy az új Föld teremtményeibe legyenek száműzve. Viszont a nagy szellemi szükség idején mindig teljesülnek jövendöléseim, és fokozottan érkeztek a szorongások és nyomorúságok. Ezekben az ínségekben mindig a végtől is kellett félni. Az én akaratom, hogy az idő vége TITOKBAN MARADJON az emberek előtt. Ezek a szükséghelyzetek többé-kevésbé eredményesek voltak az érintett emberek számára, visszatértek hozzám, és más kapcsolatba léptek velem. De az emberek újra beleestek a gonosz csapdájába, egyre makacsabbak lettek, ezáltal egyre nagyobb lett köztünk a távolság, és egyre nagyobb az ellenállásuk irántam. Így érkezett el az idő, amikor semmi rossz elképzeléstől, semmi figyelmeztetéstől és óvástól már nem félnek. A legkeményebb szenvedésnek sincs hatása rájuk, azaz nem hozza létre hogy megváltozzanak, engem felismerjenek, és megfelelő viszonyba lépjenek velem. Akaratuk elfordul tőlem, földies minden gondolkodásuk, és semmi szellemi előrelépésre nem törekednek. Mégoly kemény csapás sem tudja gondolkodásukat megváltoztatni. Ezért érkezett el visszavonhatatlanul a vég ideje, ahogy azt öröktől fogva láttam. Az megszűnt már, hogy a Föld a rajta élő emberiség számára szellemi kiképző-állomás legyen. Ezért feloldom, és teremtényeit teljesen átalakítom, hogy aztán az új Földön egy új Megváltó-periódus kezdődhessen. De előtte nagy szenvedések lesznek, hogy magukba szálljanak azok, akik ebben felismerik az én hangomat. A szenvedéseket az enyémeknek is át kell élniük, bár szokatlan módon megerősítem őket. Ennek ellenére érinti őket, és ezért annál sóvárgóbb vággyal kívánják az eljövetelemet - amit ennek a Földnek a vége előtt állandóan hirdettem. És amikor a legnagyobb lesz a szenvedés, a hívők a legnagyobb sanyarúságban élnek, és földi menekülést már nem látnak - akkor jövök el személyesen. Nagy örömujjongás lesz az enyémek között, amint teljes dicsőségemben meglátnak. De testi szemüket még felhők takarják, amelyek letompítják világosságom fényét, mert az enyémek, akik még a Földhöz tartoznak, nem bírnák elviselni. Örülnek és ujjonganak, amikor szavaimat beteljesülve látják. Már az előző nagy szükség - amit mindig jelzek földi prófétáim és szolgáim által - megerősítette hitüket, mert minden úgy ment végbe, ahogyan kijelentettem. Ezért teljes bizakodással várják eljövetelemet a felhőkben. Ennek ellenére váratlanul és hirtelen érkezem az enyémek számára, mert megrövidítem a szenvedések napjait, különben elviselhetetlenné válnának, és nem akarom hogy nagy szorultságukban az enyémek elcsüggedjenek. Megfelelő időben majd Birodalmamba hozom őket, és aztán jön a vég. Mert szavam igazság és teljesül, ahogyan elérkezett a végidő utolsó szakasza is. Amen. B.D.Nr.3958 1947. 01. 20.
A Sátán dühöngése a végidőben – Elfordulás a hittől
A végidőben megnövekszik a hitetlenek száma, és majdnem elnyomja a hívők kicsi seregét. A hit csökkenésével egyre jobban előtérbe jut a Sátán dühöngése - mert az emberek igazi bírájukkal szemben elvesztik felelősségérzetüket. Már nem hisznek bennem. Azért Isten nyilvánosan is fellép, hogy övéit megerősítse, hogy meg ne inogjanak a hitetlenek istentelensége és világi sikereinek láttán. De még mindig esélyt akar adni a hitetleneknek, hogy gondolkodjanak. Ezért annyira szembeszökő módon áll az övéi mellé, hogy Isten erejét a hitetlenek is felismerhessék, és így visszanyerjék a már elvesztett hitüket - csak mutassanak erre egy csekély kis akaratot. Mert Isten övéin keresztül jeleket és csodákat tesz a Földön. Tehát földi szolgái látszólag rendkívüli dolgokat visznek végbe. De ISTEN az, aki rajtuk keresztül megnyilvánul, ő az aki hírt ad magáról, sőt ő az, aki láthatóan az övéi között tartózkodik annak jeleként, hogy már közel a vég. Viszont CSAK AZOK ISMERIK FÖL, akik egész szívükkel szeretik, és parancsait megtartják. Csak azok, akik a Földön szeretetté alakították magukat, és fölöttébb tevékenyek a Birodalmáért végzett munkában. Ezeknek rendkívüli erejük lesz, mert MAGA ISTEN vesz lakást szívükben, ezért betölti őket Isten szeretet-ereje. A hitetlenek meggyőződhetnek erről az erőről, be kell vallaniuk, hogy itt egy magasabb hatalom dolgozik - de erről csak akkor győződnek meg, ha hajlandók gondolkodni a rendkívüli jelenségeken, amiket a vég előtti idő hoz magával. Viszont a legtöbben mégis csak az e világra koncentrálnak, sőt üldözik és lenézik az enyémeket - ami által azok nehéz helyzetbe kerülnek, amelyben csak Isten nyilvánvaló segítsége hoz támogatást, hogy mindvégig kitartsanak. Isten támogatása annyira nyilvánvaló lesz köztük, hogy az szoros összezárkózásra indítja őket a világi támadások kivédésére. Hitük szilárdabb lesz mint bármikor, és teljesen átadják magukat Isten vezetésére, nem félnek sem a földi haláltól, sem a nyomorúságoktól. Ezáltal mindent könnyebben elviselnek, ami a végidőben rájuk tör. Ahol Isten megjelent, ott Isten ellenfelének már nincs támadási felülete, mert azok hite támadhatatlanná válik. Igen - ahogy megígérte - Isten közel lesz, és vigaszt és erőt ad. Tanítja őket, és kilátásba helyezi közeli érkezését, és hogy elragadja őket. A szeretet fokozott gyakorlását kéri, mert jelenléte - akár világi, akár szellemi - eltölti az embereket Isten és embertársaik iránti szeretettel, és erővel is. A végidőben szükség van Isten nyilvános fellépésére, mert ezzel is hozzájárul a szellemek szétválásához. A langyosak és határozatlanok döntését megkönnyíti, hogy melyik táborhoz tartozzanak. Ehhez egy utolsó lökést ad, hogy meggyőződhetnek a hit erejéről, amely úrrá lesz még a legnagyobb földi nyomoron is. Ezzel megváltozhat az Istenről alkotott kép, azaz megtalálhatják feléje a helyes utat. Ahol nyilvánvaló lesz Isten jelenléte, ott minden szomorúság ellenére remény és békesség lesz. És mivel a hívők sorsa rendkívül nehéz, ez leginkább a hitetleneket bosszantja. És aki közülük akkor hallgat Isten szavára, és földi szolgáit meghallgatja, annak megváltozik az akarata. Mert szeretetében és irgalmában Isten minden készséges lelket megragad, megsegíti és megmenti az örök sötétségtől. A még gyönge hitét megeleveníti, és erőt ad hogy ki tudjon tartani a vég bekövetkeztéig, amíg eljön a felhőkben, és hívői seregét magához viszi. Amen. B.D.Nr.4108 1947. 08. 21.
Utalás eseményekre – Káosz – Gyors eljövetel
Érkezésemet hamarosan várhatjátok, mert közel van a vég. Rövidesen olyan dolgokat éltek át, amelyek igazolják hogy elkezdődött a vég előtti utolsó szakasz - ezt szeretetem már régen meghirdette. Természetesen ti megkérdezitek, miért engedek meg ilyen szörnyűségeket, miért engedek meg ekkora szerencsétlenséget? De mindig ugyanazt a választ adom erre: az emberiségnek erre azért van szüksége, hogy akik még nem ismertek föl, és földi szemmel néznek minden eseményre - de az ember szellemi fejlődését ezzel soha összefüggésbe nem hozzák - azok is fölébredjenek. Ezek visszavonhatatlanul az utolsó szenvedések, és visszavonhatatlanul hamarosan jön a vég. Mindig és újra arra utalok, hogy ne menjetek át az életen világias felfogással, mert az úgyis csak rövid ideig létezik. Viszont nektek nagy jelentőségű lesz, ha e rövid földi idő alatt rendeltetésetekre gondoltok, és annak megfelelően használjátok ki időtöket. De ti emberek figyelmeztetéseim és óvásaim iránt langyosak és közömbösek vagytok - mert nem hisztek szavaimnak. Több bizonyítékot viszont nem adhatok szavaim igazságiról, mert az utat minden befolyás nélkül magatoknak kell megtalálnotok. Magatoknak kell indíttatást éreznetek arra, hogy azt tegyétek amit én akarok - mert egyébként lelketek nem lesz érett. Mégis egy nyilvánvaló bizonyítékot leszűrhettek magatoknak a történésekből, azt, hogy rendkívüli közelségbe lépek hozzátok, hogy kinyilatkoztassam magamat azoknak, akik tudnak kegyelmi adományaimról, tehát ez bizonyíték számukra, hogy engem felismerjenek. Nektek, akik szolgálni akartok nekem, egész határozottan azt mondom, hogy már nincs hosszú élet előttetek, és nektek egy missziótok van, amit már nem lehet tovább kitolni, nektek eme misszió miatt meg kell győződnötök szavaim igazságáról, hogy aztán minden gátlás nélkül tudjátok terjeszteni. És majd meglátjátok, hogy minden teljesül amit szóban és írásban meghirdettem. Megtanuljátok megvetni a világot, és behatóbban foglalkoztok a Szellemi Birodalommal. Ez magatoknak előnyt jelent, lelketeknek meg átalakulást. Nekem megszámlálhatatlan világosság-beli lény áll rendelkezésemre, általuk ismételten hatást gyakorolok rátok emberekre, amennyiben gondolataitokat folyton az eljövendőre irányítom, amennyiben addig kell nyomorban és bajban élnetek, amíg magatok nem vágyódtok a Föld pusztulására - hogy kikerüljetek embertársaitok kemény szorongattatásából. Ezzel lassan felkészültök a vég várására, mert most már hisztek benne, és azon fáradoztok, hogy a Földön nekem tetsző módon éljetek. Ezt az időt egy leírhatatlan káosz váltja fel, és ti teljes bizalommal várjátok, hogy kimentselek a legnagyobb nyomorból. Mert erről biztosítottalak benneteket, és nem engedem, hogy hitetek megszégyenüljön. Tehát ezekkel a szavaimmal ti a legnagyobb biztonságban vagytok, hogy semmi bajotok nem esik, akkor sem, ha minden oldalról támadások érnek. De nektek ezt szeretettel kell viszonoznotok, és ha engem szerettek, akkor jelenlétemet is kívánjátok. Ezért eljövök, hogy elvigyelek a pusztulás helyéről a Birodalmamba, ahol már soha nem üldöznek, ahol egyedül uralkodom, és a gonosz oda nem léphet be. A hívők számára akkor véget ér minden szenvedés, de a többiek számára csak most kezdődik - ahogy meghirdettem már. Ők a sötétségbe jutnak - az új Föld teremtményeibe lesznek száműzve. Mindezt ti nem tudjátok elképzelni, amíg magatok is nem éltek ott, és nem elevenítitek meg az új Földet. Amen. B.D.Nr.4126 1947. 09. 16.
Vihar előtti csend – Az Úr látható megjelenése
Rettenetes szorongás és szenvedés áll előttetek. Az időt amiben most éltek, vihar előtti csendhez hasonlíthatjátok - ahol még folyik az élet, és viszonylagos jólétről beszélhettek - ahhoz az ínséghez és szűkölködéshez mérve, ami ezután vár rátok. Ennek ellenére ez mégis a kegyelem ideje, az az idő, amikor én nyilvánvaló módon felismerhető leszek, és az élet csak akkor lesz elviselhető, ha gondolatban mélyen hozzám kapcsolódtok. Mert akkor soha nem lesztek egyedül, hanem oltalom és védelem leszek körülöttetek - mert nyilvánvaló módon felismertetem magamat. Az egyesekhez annak az alakjában közeledem, aki engem teljes egészében magába rejtett. Ahol erős a szeretet irántam ott felismernek, akkor is, ha mint ember tartózkodom az emberek között - mert szemeim megmondják nekik, hogy KI VAGYOK. Szívük a legforróbb szeretetben lángol fel irántam - amilyent embertársuknak nem tudnak nyújtani. De én is forró szeretettel megyek közéjük, és felvilágosítom őket amiben még tudatlanok, a szenvedés idején vigasztalást nyújtok, hogy a legnagyobb nehézségeket legyőzzék, és el ne keseredjenek. Érzik majd segítségemet, mert ahol láthatóan a közelükben leszek, ott tele lesznek erővel és mély hittel. És ahol ez az emberi szívet betölti, ott nincs már nyomasztó nehézség, mert teljesen és állandóan rám hagyatkoznak - és én valóban nem engedem, hogy hitükben csalódjanak. Viszont aki nélkülem vándorol az életben, az alig bírja elviselni az idő okozta bajokat, mert nem akarom meghagyni szellemi ínségében, tehát földi bajokkal érzékenyen érintem - amíg velem szemben föl nem adja ellenállását, amíg hívő ember nem lesz belőle, aki tőlem várja a segítséget. Tehát ki vagytok téve minden szenvedésnek és nyomornak, mert általuk hiánytalanul meg akarlak nyerni magamnak. De a kegyelem és erő is minden mennyiségben rendelkezésetekre áll, és ezek segítenek hogy megnyerjetek engem. Nekem csak a szeretetetek kell, és ha ezt megkaptam - akkor elétek megyek az utolsó időben LÁTHATÓAN IS, hogy a ti és embertársaitok hitét megerősítsem, mert rendkívüli erősítésre és vigasztalásra van szükségetek. Tehát az előttetek álló nehéz időtől sem kell félnetek, mert segítségemmel ezt is átélitek. Ennek ellenére ez kegyelmi idő marad, és a rátok tett terhet könnyen viselhetitek, ha kegyelmeimet jól használjátok. Valóban - ha engem kiküzdöttetek magatoknak, ha testi szemetekkel láthattok - akkor érdemes volt az élet végéig a keresztet hordozni. Viszont azoknak akik nálam keresnek menedéket, felajánlom segítségemet a kereszt-hordozásban, és ezekért a vég napjait is megrövidítem. Ismerem minden egyes szenvedését, és hogy ki hűséges hozzám - ők az igazi gyermekeim, akik valóban nem hiába hívnak hogy segítsek. De ne ijedjetek meg közléseim hallatára, céltudatosan és nyugodtan menjetek a dolgok elébe, oldódjatok el a világtól és várjatok engem. ÉS ÉN ELJÖVÖK. Először egyeseknek jelenek majd meg, hogy magammal vigyem az enyémeket Birodalmamba. Hogy elvezessem őket a pusztulás helyéről a béke birodalmába, ahol boldogan élhetnek mint a Paradicsomban. Amen B.D.Nr.4319 1948. 05. 31.
Az Úr eljövetele a legnagyobb szükségben
A legmélyebb szorultságból viszlek magamhoz - ahogy megígértem. Nagy lesz a nyomor, és aki figyeli sorsotokat az felismeri, hogy csak A HIT EREJE tart meg benneteket. E nélkül túl gyengék volnátok, hogy megálljatok ellenségetek hatalmi intézkedései és fenyegetései között, akiknek védtelenül ki vagytok szolgáltatva. De csak az emberek részéről vagytok védelem nélkül, mert én mellettetek állok, és megvédelek. Ennek tudata tegyen minden ellenségeskedésnél érzéketlenné. Ez a nagy szenvedés csak rövid ideig tart, értetek jövök és elviszlek Birodalmamba, hogy felkészítselek az új Föld paradicsomi életére. Higgyetek erősen, és ha minden szavamnak jelentőséget adtok, ez az utolsó megpróbáltatás is elmúlik, és a reményben, hogy hamarosan eljövök, mindent higgadtan elviseltek és engem vártok. És én egész biztos hogy jövök - az enyémeket nem hagyom a nyomorúságban, amikor már nem látnak kiutat. Egész hirtelen lesz megjelenésem - ÉS CSAK AZ ENYÉMEK SZÁMÁRA LÁTHATÓ. És mindenkit magamhoz hívok, akik hűségesek hozzám. És akkor nagy öröm és ujjongás lesz az enyémek között, akik tiszta szívvel követtek, és kezüket felém nyújtották. Aki hisz, az boldog lesz, még ha ördögökkel van is tele az egész világ. Mert tudja, hogy a megmentés órája közel van, tudja, hogy én nem hagyom el, és velem szemben minden ördög tehetetlen. Ő csak rám vár - és ezért a hitéért megkapja a legnagyobb jutalmat: ÚJ ÉLETET AZ ÚJ FÖLDÖN, A PARADICSOMBAN. Miért nem veszem magamhoz a Szellemi Birodalomba? Aki ezt az utolsó hitbeli próbát is megállja, és felismer engem, az méltó rá, hogy az új emberi nem törzsét képezze, amelyből új generációk születnek. Mert a Földet átalakulása után újra be kell népesíteni, méghozzá olyan emberekkel, akik szellemileg előrehaladottak, és értem és velem élnek. És ezeket az embereket hívom magamhoz. Ismerem minden ember lelki érettségének a fokát, különösen azokét, akik a végidőben értem harcolnak a Sátán ellen. Ilyen emberekre van szükségem, mint az új Föld ősszülőire. Testben és szellemben megáldom őket, és az új Földön való tartózkodásuk hasonló lesz a paradicsomi állapothoz. A gyermekek, és a gyermekek gyermekei bensőséges kapcsolatban lesznek velem, és az új emberi nem tele lesz szeretettel. Az emberként testbeöltözött szellemiekkel egy új fejlődési szakasz kezdődik, akik már közel vannak érettségükhöz, vágyaikkal hozzám törekszenek, és ezáltal az új Földön hamar elérik lelki érettségüket. A kevéssel az emberi testet öltésük előtt álló szellemieket pedig a régi Föld utolsó idejének eseményei gyors érlelődésre vitték. Érezték a sötétség és világosság közti harcot, azonkívül az öreg Föld pusztulása rövid időre szabaddá tette őket. De ez a szabadságra még éretlen szelleminek gyötrelmet jelentett. Így új formájukat jólesőnek érzik, és nagy buzgalommal törekszenek a magasba, habár elő-stádiumban lévén eredményeikről nincs tudomásuk. Ezért az új Föld emberei a legcsodálatosabb harmóniában élnek majd környezetük teremtményeivel, a kő, növény és állatvilág teljesen az ember szükségleteihez alkalmazkodik, és egyforma mély békesség lesz a természetben és az emberek szívében. A velem való boldogító kettősség az embereket nagyon boldog teremtményekké teszi. Szeretetem minden utat simává tesz nekik, szívük forró szeretettel dobog felém, és elfelejtenek minden régi nyomorúságot. És ez az idő nincs már messze. Hamarosan MAGAM jövök, hogy jegyesi közösségemet magammal vigyem, hamarosan túl lesztek a nagy szenvedéseken is, mert ígéretemnek teljesülni kell: "Eljövök újra az ég felhőiben, hogy elvigyem az enyémeket, és megítéljek élőket és holtakat." Amen. B.D.Nr.4643 1949. 05. 18.
Hit-küzdelem - Jézus nevének ereje – Az Úr eljövetele
Aki kiáll az én nevemért, annak szenvedni kell. Mindenki gonosz fenyegetéseknek és nyomorúságnak lesz kitéve, aki engem megvall a világ előtt. Az emberek nevemet ki akarják írtani, eltörlik Földön töltött életemről és Megváltó Művemről is az ismereteket, hogy az emberek elveszítsék a belém vetett hitüket. De ellenségeim kemény ellenállásba ütköznek az embereknél, akik közbelépnek ÉRTEM és NEVEMÉRT, és engem a világ előtt hangosan megvallanak. Ez élesen szétválasztja azokat akik hisznek, és akik megtagadnak. Az én kis seregemnek fel kell vennie a harcot, és elő kell lépnie, ha ki akar állni értem. És ezzel megkezdődnek azok szenvedései, akik mindvégig hűségesek maradnak. Mert ami rosszat el lehet követni ellenük, azt elkövetik. Az enyémek soha nem tudnának kitartani, ha jóakaratuk jutalmául meg nem erősíteném őket. Igazolni kell magatokat, mert kemény lesz a küzdelem amivel a hitért harcoltok. Amikor elkezdődik ez a harc, ti már tudjátok, hogy ez az utolsó döntés a vég előtt, tehát ha üdvözülni akartok - ki kell tartanotok. De azt is tudjátok, hogy ebben az időben állandóan a közeletekben vagyok, szokatlan erőt adok, és végül magam jövök hogy a nagy szenvedésekből kimentselek. Tehát tudjátok - ahogyan megígértem - csak rövid ideig tart, és megrövidítem a napokat, hogy üdvözülhessetek. És ez a tudás - és a rendíthetetlen hit bennem - erőssé és ellenállóvá tesz. Minden nehézséget higgadt nyugalommal és bátorsággal viseltek, ami ellenségeitekre is mély benyomást tesz. És én megjutalmazlak, hogy nevemért szenvedtek, és hűségesek maradtok hozzám. Ezért ha nevemet áhítattal kimondjátok, elképzelhetetlenül erőt-adó lesz a hatása. Erről is felismerhetitek, hogy az igazság talaján álltok - és teljes meggyőződéssel még hangosabban megvallotok a világ előtt. Megadással vesztek mindent magatokra, akármit csinálnak is azok, akik ellenfelem szolgálatában állnak, akik félre akarnak szorítani mellőlem. Szenvednetek kell - de győztök, és jutalmatok nem marad el. Amen. B.D.Nr.4783 1949. 11. 19
Az Úr látható megjelenése
Jelt akarok adni nektek, kik az enyémek vagytok, mielőtt az eltévedt lelkek miatt belenyúlnék a világ eseményeibe. Be akarom bizonyítani, hogy minden beteljesül, amit bejelentek. Fel akarom ismertetni MAGAMAT, de mindenkinél más módon. Viszont aki felfigyel rá, az tudja, hogy ÉN VAGYOK az, aki közeledik hozzá, akkor is, ha olyan formát választok amely hasonló a környezethez, és nem tűnik fel mint valami rendkívüli. Mindenkihez el akarok menni akik nekem szolgálni akartok, és gondoskodtok szavaim terjesztéséről. Magam akarok hozzátok menni, hitetek megerősítésére, hogy ami ezután következik azt elszántan viseljétek, és embertársaitokat segítőkészséggel támogassátok. Nektek - szolgáim - az általános zűrzavarban nyugodtnak és megfontoltnak kell lennetek, hogy segítséget és vigasztalást adhassatok ott, ahol nagy a szükség, és segítség kell. Aki azonnal felismer, azt jelenlétem boldoggá teszi, és tudatosan fogadja minden megjegyzésemet, mint túlságosan is nagy ajándékot. Szíve szeretettől izzik, erőm átáramlik reá, és ezért mindenre képes lenne, amit csak akar. Viszont nem ismer föl mindenki azonnal - bár néhányan érzik, hogy rendkívüli személlyel van dolguk, akinek szavait feltétlenül elfogadják mint igazságot. Csak a végén ismernek föl villámszerűen, és magasztalnak és ujjonganak amikor már elhagytam őket - de mindenkinek a szívében, akit így boldoggá teszek, egy kitörölhetetlen kép marad vissza. Ezzel szívükben ismét megtalálnak, ha testileg már nem is leszek látható. Ebből állandóan erőt meríthetnek, és Országomért szorgalmasan végezhetik munkájukat, amikor majd megszólalok a magasból, ami által az emberek a legnagyobb szükséghelyzetbe jutnak. Sok munkájuk lesz akkor az enyémeknek, és MAGAM segítek nekik. A segítőkön keresztül magam beszélek mindenkihez, akik hallani akarnak, és elhiszik amit nekik az enyémek mondanak. Én beszélek hozzájuk, és ti igazoljátok szavaimat, említést tesztek megjelenésemről, és eleven szavakkal ismertetitek szívetekben mit éreztek irántam. Sokakat megnyertek, mert a szükség nagy, és az emberek hálásak minden magyarázatért, minden vigasztaló szóért, és minden segítségért. Értem és Országomért munkálkodtok, mert érzitek, hogy én ösztönözlek, aki a szívetekben vagyok, és AKIT többé már nem vesztetek el, ha egyszer megláttatok. Ami az enyém, azt már örökké el nem engedem. Ezért a vég előtti utolsó időben elmegyek az enyémekhez is. Mert majd felismernek, a szeretet megmondja nekik, ki vagyok. Amekkora a szeretetük, akkora lesz a boldogságuk is, amint megpillantanak! Aki belenéz szemeimbe, azon semmihez sem hasonlítható boldogság-érzet fut át, felismeri, hogy több vagyok mint csak egy ember. Aki gyenge még hitében és szeretetében, akaratából kifolyóan mégis hozzám törekedik, bár nem ismer föl azonnal, de szavaim rabul ejtik, és meggyújtják benne a szeretet tüzét. Lehet hogy csak akkor ismer föl, amikor már elhagytam, amikor testileg már nem vagyok közel hozzá. Közétek mint ember jövök, de szemeitek előtt egy burkot választok magamnak, amelyet éppolyan gyorsan ismét feloldok, hogy láthatatlan legyek számotokra. Megjelenésemmel mindnyájatoknak erőt akarok adni, hogy hozzám hűségesek maradjatok és kitartsatok. Mert nagy erőre lesz szükség, amit egyedül nem tudtok létrehozni. De én ismerem enyéimet, és többé nem engedem át őket ellenfelemnek. Azért higgyetek és reméljetek állandóan segítségemben. Minél nagyobb szükségben vagytok, annál közelebb vagyok hozzátok - akik engem testileg is látni fogtok. És akkor tudnotok kell, hogy hamarosan elérkezik az óra, amikor kinyilvánítom magamat mindazoknak, akik nem akarnak hinni bennem, de akik ugyanakkor tudják, hogy közel vannak a véghez. Ekkor már hamarosan lejár az az idő is, amit a megváltás végbevitelére kiszabtam - és elérkezik a vég napja, és vele az ítélet - ahogyan szóban és írásban megmondtam. Amen. B.D.Nr.4802 1949. 12. 24
Krisztus újra jövetelének megokolása
Egyszer már le kellett szállnom a Földre, mert a teremtményeim - az emberek - igen nagy ínségben voltak a maguk hibájából. De atyai szeretetem nem akarta, hogy elpusztuljanak. Annak idején mostani ellenfelem teremtményeimet a maga akaratából, de az én erőm bevetésével hozta létre. Most azokon uralkodik, és bizonyos mértékben elvette szabad akaratukat. Amennyiben annyira legyöngítette őket, hogy azok szabad akaratukat nem tudták úgy használni, ahogyan az helyes lett volna, azaz tetszésemre lett volna. Ezért gyenge teremtményeimnek segíteni akartam ebben az ínséges állapotukban. Ez nem olyan ínség volt, amely csak a földi életre vonatkozott, hanem olyan, amely örökké tartott volna, ha nem adok nekik segítséget. Habár teremtényeim szabad akaratból fordultak el tőlem, mégis sajnáltam őket. Az a tény hogy akaratuk ennyire gyenge volt, és hagyták hogy ellenfelem uralkodjon rajtuk - az mind a hiányzó szeretet következménye. A szeretet erő, amely erősséget ad az akaratnak, hogy védekezzen a lélek ellenségének támadásai ellen. Ahol szeretet van, ott nincs veszély, hogy az ellenfél hatására a lélek elbukjon. Mert ahol szeretet van, ott én is jelen vagyok. De Földre érkezésem idején minden szeretet hiányzott az emberekből. Kivéve párat, akikhez jöttem, hogy segítséget adjak, nehogy a teljesen szeretetlen környezetben elpusztuljanak. Eme kevesekhez szálltam alá, mert meggyötört állapotukban engem hívtak. De már az ő hitük is meggyöngült, senkinek sem volt már kapcsolata velem - ATYJUKKAL és Teremtőjükkel - olymódon, hogy én hallható módon megnyilvánulhattam volna nekik. Ahol volt még szeretet, ott a hit hiányzott, és nagy volt ellenfelem aratása, mert még a kevesektől is elvette azt, hogy higgyenek bennem, szeretetemben, bölcsességemben és hatalmamban. Ezért jöttem el magam a Földre. Emberi formát vettem magamra, mert az embereknek mint ember akartam segítséget nyújtani, hogy bebizonyítsam: az ember közeledhet és összekapcsolódhat velem, ha szeretete által megerősíti akaratát, majd tudatosan küzd a lélek ellenségével - tehát ellenfelemmel. Testem teljesen emberi test volt, de benne a lélek egy olyan világosságbeli lény volt, akinek kezdetben nem volt még semmi visszaemlékezése, amíg a szeretete által össze nem zárkózott velem. A lélek csak ekkor ismerte fel önmagát és misszióját. Az ember Jézus a szeretet által zárkózott össze velem, mert a szeretet erő, az én ős-szubsztanciám, isteni, és mindent átjár. Tehát az ember Jézust isteni lénnyé alakította, akinek telítve kellett lenni erővel, hatalommal és bölcsességgel. Tehát én az emberi formát akkor vettem birtokomba, miután a szeretet által az Örök Istenség számára lakássá alakította magát. Ezt a misztériumot ti emberek nehezen értitek, amíg hiányzik belőletek a szeretet. De ahol szeretet van, ott világosság is van. Ott magam lehetek tevékeny, és szellemeteket megvilágosíthatom. Az enyémekhez jöttem, de azok nem ismertek föl. Viszont én fel akartam ismertetni magamat, és arra kellett világos választ adnom, hogy bennük MIÉRT van sötétség. Miért nem ismertek fel, és miért vannak nagy veszélyben. És az ember Jézuson keresztül ezért tanítottam az embereket. Elhoztam nekik szavaimat, amit ők már nem hallottak meg. De az ember Jézus meghallotta, mert a SZERETETE által jelenlévő lehettem nála. Mert jelenlétem azt jelenti, hogy az emberek a hangomat meghallják. Tehát ti is csak akkor hallhattok, ha magatokat szeretetté alakítjátok, ha szeretet által lehetővé teszitek jelenlétemet. Ezért ha van bennetek szeretet - erősek vagytok, és a titeket megrontani akaró ellenfelemtől már nem kell félnetek. A Földre azért kellett leszállnom, mert ez az ismeret hiányzott belőletek, de én újra meg akartam adni. És ezért jövök el ismét az enyémekhez. Mert az ínség megint igen nagy, az emberek ismét nem tudnak felismerni, ellenfelemnek ismét igen nagy hatalma van fölöttük, és csak kevesen kiáltanak hozzám segítségért. De én meghallgatom kiáltásukat, és azok között vagyok, akik az enyémek akarnak lenni. És oda adom nekik szavaimat - csak éppen testileg nem tartózkodom köztük, hanem ahogyan megígértem SZELLEMBEN vagyok tevékeny. De a Földre ismét eljövök, és az enyémeket elviszem Birodalmamba, mert ellenségem elhatalmasodik, és ezért itt az ideje, hogy újra megkössem. Itt az ideje, hogy a bárányok szétváljanak a kosoktól. Ez a vég ideje, ahogyan az Írásban van, hogy eljövök hozzátok a felhőkben, hogy ítéljek élőket és holtakat. De aki megmarad a szeretetben, annak jelenlévő maradok, és nem kell félnie az utolsó ítélettől. Ismét Megváltója leszek a legmélyebb nyomorból. Megmentő leszek, aki eljön föntről, amikor a Sátán már azt hiszi, hogy a játszmát megnyerte. De akkor láncra lesz verve, hogy a jóakaratú emberekhez eljöhessen a béke. Amen. B.D.Nr.4825 1950. 01. 29.
Hitetlenség és ördög a végidőben – Hit küzdelem
Ijesztő lesz a hitetlenség kihatása a végidőben, amikor csak a földi javak után vadásznak - és Istenre már senki sem gondol. Az emberek kölcsönösen becsapják egymást, és előnyüket keresik, az anyag miatt kibontakozik minden rossz ösztönük, nem lesz lelkiismereti probléma abból, hogy kárt okoznak embertársaiknak, csak maguknak legyen hasznuk belőle. Egyedül anyagi javaik szaporítására törekednek - igen - minden gondolkodásuk csak erre irányul. Istenről megfeledkeznek, nem is gondolnak rá - és így nem is félnek tőle. Nem hiszik el, hogy bűneikért felelőségre vonják egykor, vagy büntetés jár érte. Vétkeznek minden gondolkodás, és a Bírótól való minden félelem nélkül. Anyagilag jól állnak, mert Isten ellenfele támogatja, és mindig nagyobb mohóságra hajtja őket. Ahol nincs Istenbe vetett hit, ott a Sátánnak nagy hatalma van. Ezért annyira fenyegető jelenség ha az emberek hitetlenek, mert akkor a pusztulásuk felé mennek. Ahol nincs hit ott a szeretet is hiányzik, pedig a hitet egyedül az eleveníti meg. Ahol nincs szeretet, ott az emberek szellemben vakok - nem tudnak semmit, mert amit tudni vélnek az is téves. Sötétség borult az emberiségre, és a Föld ezért közeledik a végéhez. Anyagilag nézve nincs szükséghelyzet, az emberek jólétben élnek. Kevés kivétellel, mert vannak akik még szilárdak hitükben, és ezért a világ ellenséges velük szemben. Ezeknek egy rövid ideig kemény lesz a sorsuk, viszont hitetlenségben élő embertársaik jólétén felismerik a vég csalhatatlan jelét - mert ezt előre megmondtam nekik, hogy ki tudjanak tartani abban a szükségállapotban, amit a belém vetett hitük okoz. Amikor megérkezik az az idő, hogy láthatóan a Sátán uralkodik - akkor már nincs messze a vég. Azt is meghirdettem már, hogy a világ-periódus végén minden tele lesz ördöggel, és az emberek is úgy viselkednek mint az ördögök. Mert maguknak nincs hitük, azért keserű küzdelmet vívnak a hívőkkel. Ekkor az Úr jövetele sincs már messze, mert minden nap az utolsó is lehet. Az Úr akkor érkezik, amikor a hívők elvesztik önbizalmukat a sok keserűség miatt - amikor a Sátán azt hiszi, hogy a játszmát megnyerte, amikor már olyan nagy a hitetlenség, hogy a hívőknek az élete is veszélyeztetve van. Ahogy hirdetve lett, akkor érkezik FÖNTRŐL A MEGMENTŐ. Felhőben jön, hogy a Béke Birodalmába vigye övéit, és a Földön megtartja az utolsó ítéletet. Ekkor érkezik el a vég, és a Sátánt láncokba verik mindazokkal, akik engedelmeskedtek neki. Utána egy új Föld keletkezik, ahol csak mélyen hívő emberek laknak. Istenhez hűségesek voltak a hitbeli harcban - és most jutalmul az új Föld Paradicsomában élnek. Amen. B.D.Nr.4847 1950. 02. 26.
Krisztus újra jövetelének folyamata - Mennybemenetel
Újra jövetelemben - tehát a végidőben való visszatérésemben - azok az emberek kételkednek, akiknek nem elég szilárd a hitük. De szavaim igazságát ők is felismerhetik a vég eseményeinek egyes szakaszában, és ha elég éberek, jelenlétemet is észrevehetik. "Nálatok maradok egészen a világ végéig" - ezek a szavak elégségesek ahhoz, hogy visszatérésemről helyes képet alakítsatok magatoknak. Hogy nem testileg látható formában leszek köztetek, azt szavaim szellemi tartalmából is észrevehetitek. Szellemileg vagyok az enyémeknél a világ végéig - mert mennybemenetelem óta minden órában és minden helyen jelenvaló vagyok számukra. Mert így mondtam: nálatok maradok. Tehát szellemben mindig az enyémeknél voltam, és náluk maradok a világ végéig. De ugyanakkor meghirdettem visszatérésemet is, érkezésemet a felhőkben. Ezek alapján ezt az újra jövetelt úgy kell érteni, hogy az emberek éppúgy megláthatnak, ahogyan tanítványaim mennybemenetelemkor láttak. Tehát szellemben mindig az embereknél vagyok, ha jelenlétemre méltónak bizonyultak, de testileg is ismét eljövök - ha nem is új földi testben, de láthatóan azoknak, akikhez jönni akarok. Újra jövetelemet bejelentettem, ennek következtében ha az emberek hisznek szavamnak, bizonyossággal várhatnak is - ha azokhoz tartoznak akik a vég idejét megérik. Nem ok nélkül adtam a mennybemenetel előtt ezt az ígéretet. Láttam, milyen lesz az emberek lelki-állapota a végidőben, láttam a hívők óriási lelki ínségét - akik hűségesek akarnak maradni, de nagyon szorongatott helyzetbe jutnak - láttam küzdelmüket, a nehéz harcot, amit nevem dicsőségéért vívnak. Láttam akaratukat és a nagy veszélyt, amivel az ördögök között helytálltak. Ezért személyes segítségemet ígértem nekik, amit meg is teszek amikor itt lesz az ideje. Magam jövök az enyémekhez, hogy az utolsó küzdelemben melléjük álljak. Ezáltal sokan láthatnak, mert mindig ott leszek, ahol a legnagyobb a küzdelem, és az enyémeknek szükségük van rám. Test és vérből való embernek látnak, de mégsem asszonytól születettnek. Föntről jövök, és nektek is látható formával veszem körül magamat - hogy szemetek elviselhessen. Aki lát, azt elárasztja az erő, és megállja a Földön az utolsó küzdelmet. Utána azonban a felhőkben jövök el, hogy az enyémeket a Béke Birodalmába vigyem. Ez az érkezésem úgy megy végbe, mint a mennybemenetel, csak épp megfordítva. Sugárzom a fényben, de hogy számotokra látható legyek - fátyolként felhők takarnak. Összegyűjtöm az enyémeket a legnagyobb szükségben és szorongattatásban - ami a démonok és az alvilág részéről éri őket - és a pusztítás utolsó eseményétől is megvédem, mert az mindent elpusztít, ami a Földön, a Földben, és a Föld fölött él. Ezt a felhőkben való érkezésemet is csak azok látják, akik az enyémek, mert az ellenfelemhez tartozók nem tudnak meglátni. Ez szellemi, de éppúgy földi visszatérésnek is felfogható, de csak azok látják, akik szellemben újjászülettek, akik mély, eleven hitben élnek, tehát minden kételkedés nélkül elfogadják akár állandó jelenlétemet a világ végéig, akár látható visszatérésemet, mert szívük - a Szellemi-szikra az emberben - oktatást ad nekik, és így azokhoz tartoznak, akiknél a világ végéig ott maradok. Ezek hisznek újra jövetelemben, és hitüket nem érheti szégyen. Amen B.D.Nr.5027 1950. 12. 24.
Krisztus újra jövetele egykor és most – A Megváltás Műve
Eljövetelem alkalmával ugyanolyan ínségben volt az emberiség mint most, mert a legmélyebb szellemi sötétségben éltek. Épp úgy, mint most. Szántam őket ebben az állapotban, és hogy segítsek rajtuk - magam jöttem a Földre. Úgy jöttem mint MEGMENTŐJÜK, és hogy a sötétből a világosságra jussanak, csak egy út járható: az amit én mutattam. Csak követniük kell, és szellemi ínségük elmúlik. Úgy jöttem mint megmentőjük, és megszabadítottam őket a Sátán bilincseitől, ami nagy szellemi ínségük okozója volt, és nem volt erejük hogy ettől megszabaduljanak. Az út, amire vezettem őket, számukra is járható volt, mert mint vezető magam mentem előttük. Az utat ismertem, mert egy emberi testbe öltözve magam is megtettem, és az emberektől csak azt kértem, amit meg lehetett tenni. A szeretet útját jártam. És mindenkinek ezt az utat kell járni, aki szellemi sötétségből az élet világosságára akar ébredni, aki ellenfelem bilincseitől meg akar szabadulni, aki megváltást akar attól a bűntől - ami az emberiség szellemi ínségének az oka. Mint az emberiség MEGVÁLTÓJA jöttem a Földre, mert segítségem nélkül elmerültek volna a sötétségbe. A Megváltás Művét minden időkre végbevittem, a múlt, a jelen és a jövőért. Tehát a mostani emberiségért is, akik ugyanabban a szellemi ínségben vannak, és sürgős segítségre van szükségük, nehogy ellenfelem hatására a mélység szakadékába elmerüljenek. Most még nagyobb a veszély, mert az embereknek már nem adatott hozzá sok idő - a kegyelmi idő hamarosan lejár, amit az emberiség a megváltás elfogadására kapott. Az emberiség egy fejlődési periódus végén van. Egy jelentős szakasznál áll, mert az utolsó döntés: VAGY ÉLET - VAGY HALÁL! Vagy megmaradás - vagy teljes halál. Ez azt jelenti: vagy élet az isteni akarat szerint, vagy - ha az ember nem találja meg a helyes döntést - akkor anyagi és szellemi halál. És én újra jövök, hogy mentő legyek a szükségben. Először szellemben, ahogy meghirdettem, hogy azoknak nyilvánítom ki magamat, akik SZERETNEK, ÉS PARANCSAIMAT MEGTARTJÁK. Nekik szavakban nyilvánulok meg, és a közeli vég bejelentését is megteszem. Majd újra úgy jövök el a felhőkben, ahogy egykor felmentem a mennybe. Azért jövök, hogy a legnagyobb szükségben segítségükre legyek azoknak akik követtek, akik - ahogyan prédikáltam - a szeretet útját járták. Magamhoz viszem őket, el a Földtől, amelyen már csak ördögök vannak nagy számban. Ismét megjelenek mint megmentőjük. Viszont eljövetelem Megváltó Művem befejezését képezi a Földön. Mert aki még nem ismert föl, azért hiába haltam meg a kereszten - nem fogadta el a megváltást, és ezért elgondolhatatlanul hosszú ideig ellenfelem kötelékében marad. A Sátán minden követőjével együtt lekötve marad az anyagban, és akik nem akartak elismerni engem, azoknak a sorsa a szellemi halál. Szabad akaratból álltak a befolyása alá, és Megváltó Művem tevékenységeit figyelmen kívül hagyták, ezért a maguk hibájából gyötrődnek a sötétség kötelékében. Amen. B.D.Nr.5077 1951. 05. 02.
Az Úr visszatérése – Jelenlét – Tanuk az új Földön
Erőmnek és dicsőségemnek mindnyájan tanúi lesztek, és részben szellemben, részben testben átélitek újra jövetelemet. Mert az idő a végéhez hajlik már, és megtörténik amit állandóan és folyamatosan hirdettem. Éljétek át újra jövetelemet, és tanúskodjatok róla az új Föld Paradicsomában. Mert akik hűségesek maradnak a vég bekövetkeztéig, azokat az új Földre helyezem, ahol szavaimat az utódoknak hirdetik, ugyanúgy, ahogy megbízásomból most is teszik. Hogy ki alkalmas erre azt én tudom, és szolgáimat megvédem a pusztulástól. A végidő tanítványai rendkívüli erőt kapnak, hogy jól ellássák hivatalukat, hogy bátran küzdjenek az ellenséges felfogásúak ellen, mert azok gyűlöletüket át akarják vinni az enyémekre is. Viszont a Földről egy szolgám sem távozik, mielőtt misszióját be nem fejezte volna. De ennek a Földnek az utolsói az új Földön legyenek az elsők, ahol feladatuk is ugyanaz lesz: ha más módon is, de szavaimat hirdetik. Mert ott vágyakozással és örömmel fogadják majd, és annak ismerik fel ami, tehát az ATYA SZERETETÉNEK bizonyítéka, aki boldoggá akarja tenni gyermekeit. Hangomat mindenki felismeri, amikor rajtuk keresztül az új Földön az emberekhez beszélek. Mert a földi tűzpróbát ezen a Földön valamennyi megállta - hűséges maradt hozzám. Ezért jutalmuk is nagy és boldogító lesz: harmonikus élet az új Föld Paradicsomában, amit még ember nem tud elképzelni, de ami osztályrészük - hogy kinyilvánuljon hatalmam és DICSŐSÉGEM. MAGAM leszek náluk. Eljövök a felhőkben, hogy haza hozzam őket. Náluk maradok, mert hűségük által a gyermekeim lettek. Az utolsó hitbeli küzdelemben ezt bebizonyították, félelem nélkül az enyémeknek vallották magukat. Anélkül tanúskodnak rólam, hogy előtte láttak volna - ezért TELJES DICSŐSÉGEMBEN MEGLÁTHATNAK, mielőtt az utolsó idő vége bekövetkezne. Mert amit meghirdetek - az beteljesül. Én újra eljövök, és ezt ti átélitek. Még nem hiszitek el, hogy ilyen közel van az idő, hogy a végidő ijedelmeit át kellene élni, és hogy a Föld pusztulását megengedem. Még nem hiszitek, hogy a próféták és látnokok jövendölései a mostani időkre vonatkoznak, és hogy a jelenkor emberei élik át azokat a dolgokat, amiket az ember el sem tud képzelni - mert Föld még nem élt át ilyent. De hamarosan megdöbbenéssel és csodálkozással követi az emberiség azokat az eseményeket, amelyek a Föld feloldódását is hihetővé teszik - és akkor már minden gyorsan halad a végidő felé. De választottaim túlélik ezt az időt - mert ez az akaratom, és mert ennek az időnek is szüksége van tanukra. Ők arra lettek kiválasztva, hogy majd beszéljenek ezekről az eseményekről, hogy dicsőségem és hatalmam az új Földön élő emberek utódai között is kinyilvánuljon. Mert mint hagyományt, ezt meg kell tartani az utódok számára. Jön majd ismét egy idő, amikor elburjánzik a bűn, és nem figyelnek rám. Ezeknek az embereknek a tanúságtevése akkor legyen óvás és figyelmeztetés, hogy milyen sors vár azokra, akik engem teljesen elfelejtenek. Akkor majd emlékezzenek a régi Föld pusztulására, és az utolsó ítéletre, amely életről és halálról, boldogságról és kárhozatról döntött. Amen. B.D.Nr.5799 1953. 10. 30.
Az Úr eljövetele - Elragadás
Látjátok majd a felhőkben való érkezésemet. Alámerül hozzátok a Szellemi Birodalom, mert akik hűségesek maradtatok hozzám, azokat már a Szellemi Birodalomhoz kell számítani - habár még izom-testben éltek. Elértétek azt az érettséget, hogy szemtől-szembe láthassatok. Viszont felhőkbe burkolva jövök elétek, mert fényességem teljes ragyogását még nem viselitek el - habár már nézhettek anélkül, hogy elpusztulnátok. Az elragadás folyamata, és a visszatérésem a Földre csak hívőimnek érthető, és ezért hihető is. Annak ellenére, hogy mindig megokolom ezeket a végső eseményeket, és igyekszem magyarázatot adni, ennek a Földnek az emberei mégsem engednek semmi szokatlant és természetellenest érvényre juttatni. Mert szellemi dolgok iránt nincs megértésük, és ezért semmi szellemit nem nyilváníthatok ki nekik. Ezért nem is tudnak megpillantani, és amikor ti hívők ujjongással és vágyakozással tárjátok ki karjaitokat felém - ők nem látnak semmit. Viszont az elragadás folyamata nem marad teljesen rejtve előttük, és nagy rémületet kelt. Mert az is természetellenes, hogy ti elém lebegtek, hogy én magamhoz vonlak, tehát testetek ÉLVE hagyja el a Földet, és lebeg a magasba, szembe a fénnyel. De a hitetlenek nem látják a fényt - mert a világosság nem nyomul be oda, ahol ellenállásra talál. Az elragadás lefolyása által - ami a legszokatlanabb élmény a Földön - még azok az emberek megtérhetnének, akik előtte már tudomást szereztek róla, de mint tényt nem fogadták el. Hacsak egy rövid gondolattal is, de kiáltanának hozzám ebben az utolsó pillanatban, akkor megmenekülhetnének a pusztulástól. Hogy a mentés minden lehetősége valóban ki legyen használva, azért megengedem, hogy az elragadás sokak számára látható legyen. Viszont az emberek szíve annyira elkeményült, hogy szeretetemet már nem ismerik föl. De ti lássatok meg engem - és elfelejtetek minden szenvedést. Mert már nem ennek a Földnek a lakói vagytok, hanem Birodalmamé, ahol a békének olyan helye fogad magába, amely a régi Földre már semmiben sem emlékeztet. Már mennybemenetelem óta tudtok a felhőkben való eljövetelemről, ezért az emberek már többször is vártak rám. De mert eljövetelem a földi lét végét is jelenti, azért csak egy megváltó-periódus végén lehet az eljövetelemre várni. Az eljövetel a korszak végét jelenti, az elragadás pedig egy új korszak kezdetét. Ehhez viszont meg kell lennie minden feltételnek, ami a földi teremtések feloldást megokolja. Mert sem a Földre való újra jövetelem, sem az enyémek elragadása nem mehet addig végbe, amíg el nem érkezik az ítélet végérvényes napja. Ez azért van így, mert ez a két esemény a még élő hitetlen emberek számára hitbeli kényszerítést jelentene. Én viszont semmi szokatlan eseményt nem engedek meg, hogy az az embereket a belém vetett hitre kényszerítse. Ez a Föld végső idejére van megtervezve, mert a szellemek szétválását csak a végidő érleli meg. Ekkor magam jövök, hogy az enyémeket kiemeljem nagy nyomorúságukból, és hűségükért megkapják jutalmukat. Ők majd ujjonganak és dicsőítik AZT, AKI minden dicsőségében látható lett előttük. Amen. B.D.Nr.5972 1954. 06. 08.
Látszólagos nyugalom – Szokatlan erő
Szokatlanul nagy erővel jutalmazom azt a hűséget, amit a vég előtti utolsó időben tanúsítotok irántam. Ezzel az erővel a legnehezebb is elviselhetőnek tűnik, és kitartást ad, amíg el nem jövök értetek. Megtapasztaljátok ATYÁTOK jelenlétét, érzitek szeretetét, minden bajban hozzá jöttök segítségért. Olyan bensőséges kapcsolatban lesztek velem, hogy félelem nélkül a győzelem biztonságával várjátok a vég bekövetkeztét. Már csak szellemben gondolkodtok - azaz mindent szellemi fejlődésetekre vonatkoztattok, és ezért megértitek, hogy ami jött, miért jött úgy ahogyan átéltétek. És majd meglátjátok, a legnehezebb is milyen könnyű, amikor utatokat velem járjátok. Aki érzi hogy hozzám tartozik - mert az enyém akar lenni - és nem kapcsol ki engem akármibe kezd bele, annak semmitől sem kell félni az utolsó időben. A világesemények a maguk útján mennek. LÁTSZÓLAG NYUGALOM LESZ - de ez csak a vihar előtti csend. És a vihar akkor jön, amikor a legkevésbé várják. Mert az emberek között a Sátán dühöng, és nem nyugszik, amíg mindent fel nem kavart. Sikerül is annyira megzavarni az embereket, hogy azok mindinkább egymás ellen fordulnak. Szeretetlenségben túltesznek egymáson, ezzel ő igen nagy hatalomra tesz szert, és azt ijesztő módon ki is használja. Különösen az enyémeket támadja. Felingerli az embereket, hogy hitetek miatt üldözzenek benneteket. Az enyémek megijednek és félnek. Viszont amint rám gondolnak, megkapják a szükséges erőt, és felveszik a küzdelmet. Tudják hogy értem küzdenek, hogy előttük megyek mint a sereg vezére, és ők oldalam mellett harcolnak. A küzdelmet pedig nem veszthetik el soha, még ha többségben van is az ellenség. Aki hűséges AKAR maradni hozzám, megteheti, mert nem hagyom el, amikor erőért és támogatásért hozzám fordul. Aki akaratával felém fordul, az már az enyém, azt már nem engedem ellenfelem kezébe jutni. Számolnotok kell az előttetek lévő nehéz idővel, mert teljes erőtöket követeli. De nem maradtok óvások nélkül. Föntről ismételten hírt kaptok. Ezekből erőt meríthettek, mert meglátjátok, minden teljesül amit meghirdettem. Egyre nagyobb lesz hitetek, és egyre nagyobb bizakodással várjátok eljövetelemet. És nem vártok hiába, mert amint elviselhetetlen lesz a földi szenvedés eljövök értetek, és kiszakítalak ellenfelem kezéből. Nem győznek fölöttetek, mert - ahogyan szóban és írásban meghirdettem - megkötözöm ellenfelemet, és mindenkit aki engedelmes neki. Amen. B.D.Nr.6037 1954. 08. 29.
Az Úr eljövetelét szó szerint kell érteni
Visszatérésem egyre jobban közeledik - mert a földi periódus vége is egyre közelebb van. Amint elérkezik az utolsó nap, én is eljövök a felhőkben, hogy mielőtt a Föld pusztulásba rohanna, elhozzam az enyémeket. A Föld nem pusztul el mint csillag, csak a felszíne alakul át teljesen. De ez az ember számára teljes megsemmisülést jelent, mert minden teremtettet érint. Ezért jöhetek magam, hogy ebből a pusztulásból kimentsem az enyémeket. Mert az enyémeken kívül nincs senki aki túlélné a pusztulást - tehát hogy később hírt adhatna róla. Személyesen jövök amikor az enyémek már nem látnak kiutat, mert hitük miatt ellenfelem annyira támadja őket. Ők mindig nagy szorongatottságban lesznek, és egyedül szilárd hitük tartja fönn őket. Várják eljövetelemet, és hitükben nem csalatkoznak. Mert ragyogó fényben - és mégis eltakarva jelenek meg nekik, és így képesek lesznek elviselni látásomat. Viszont ami az enyémeknél örömet és ujjongást vált ki, az a többieknél rémületet és ítéletet. Engem ugyan nem látnak - de a jelenséget észreveszik, amikor azok, akiket eddig üldöztek, most szemük előtt eltűnnek a magasságban. És ez az élmény válik ítéletükké. Hirtelen ráébrednek gonoszságukra, és hogy elérkezett életük vége. Nem tudnak hova menekülni. Ha ebben az órában látható lennék, kezét biztosan mindegyik felém nyújtaná. De az ILYEN felém fordulás céltalan. Ez egy kényszeritett hit lenne, amit természetfeletti megjelenésem okozott. De az utolsó órában az enyémek Földről való elragadása még föllobbanthatná a belém vetett hitüket, és én valóban irgalmas lennék hozzájuk ebben az utolsó órában. De ők már túlságosan ellenfelemhez tartoznak, és már nem tudnak eloldódni tőle, ezért elmerülnek a Földben. A szilárd anyagba való száműzetés a sorsuk - és ezt maguk készítették önmaguknak. Az Ítélet napján való eljövetelemet majdnem minden ember megkérdőjelezi. Ennek ellenére ígéretem teljesül. Eljövök, és ti földöntúli dicsőségben és ragyogásban láthattok. Az enyémek valóban megérdemelték, hogy a nagy veszedelemből kimentsem őket. Nekik már semmi sem természetellenes, ami összefüggésben van az általuk biztosnak tudott utolsó ítélettel. A vég elérkezik, és ahogyan egykor teljes dicsőséggel felmentem a mennybe, úgy jövök majd láthatóan azokhoz, akik a vég előtti utolsó időben lettek a tanítványaim. Ezek nem bibliai szavak, és nem az eljövendő idők hasonlatai - ezek maguk az események, és szó szerint úgy jönnek, ahogyan megígértem. És azokban a napokban várhatjátok, amikor ellenfelem szolgái különösen erősen bántalmaznak. Amint elkezdődik a hit üldözése, ti már tudhatjátok, hogy hamarosan elérkezik az utolsó óra. Mert ez az ellenfelem utolsó műve, ez az utolsó küzdelme ezen a Földön, ami az ő vereségével fejeződik be. Ekkor a Földön elkezdődik a BÉKE KORSZAKA. Mert az én újra jövetelemmel, és a ti elragadásotokkal befejeződik a földnek ez a PERIÓDUSA, és megkezdődik egy új. A Föld átformálódik, és teljesen újjá alakul. És ti, akikért elmegyek, ti lesztek ennek a paradicsomi világnak a lakói. Nektek pedig az új Föld Paradicsomában a mennyei boldogság és a béke ideje legyen az osztályrészetek. Amen. B.D.Nr.6979 1957. 11. 29.
Az utolsó szétválás - Az Úr eljövetele
Minden időben voltak olyan emberek, akik átadták magukat ellenfelemnek - de olyanok is akik komolyan felém törekedtek, és betöltötték földi hivatásukat. És amíg a Föld a szellemi érlelődés állomása, mindig megtalálható lesz rajta mindkét irányt képviselő ember. Viszont egy megváltó-periódus vége előtt mindig túlsúlyban lesznek akik átadják magukat ellenfelemnek, és a hozzám törekvők száma mindig kisebb lesz. De az új fejlődési-periódus elején épp megfordítva van. Sőt, az ilyen periódus kezdetén a Földön csak olyan emberek tartózkodnak, akik akaratomat teljesítik, és ellenfelemnek nincs befolyása reájuk. Ezért nem kell csodálkozni, ha a vég előtti utolsó időben mindig jobban érezhető ellenfelem hatása. Mintegy azok a szellemiek testesültek meg, akikben csak keveset enyhült az irántam való ellenállás - habár megtették a végtelen hosszú utat a teremtményeken keresztül. Ezzel szereztek bizonyos érettséget, ami az ember-formában a megtestesülést lehetővé tette. Most mindenkinek lehetősége van, hogy a földi akaratpróbát megállja, mert hiába erős ellenfelem működése, én is szokatlan segítséget nyújtok, és felkarolom az elgyengült emberiséget. De az ellenállás többnyire újból felébred bennük, és így ellenfelem könnyen visszahódítja őket. Mégis lesznek az utolsó időben is emberek, akiknek hite egyre csak szilárdabb lesz, és ez bizonyítja hogy még akkor is lehetséges a kitartás, ha ellenfelem erősen munkálkodik. Viszont a Földön jelenleg megtestesült emberek legtöbbje már nagyon régen ellenáll nekem, különben már egy előző korszakban is testet ölthettek volna. Kivéve egyes lelkeket, akik missziójuk miatt léptek a Földre, hogy a legnagyobb szellemi ínség idején az emberiség segítségére legyenek. Most az utolsó osztályozást kell megtenni, mert a búzát el kell választani a pelyvától. De előtte mindent meg kell tenni, hogy a termés jó legyen. Minden lélek segítséget kap, hogy megszabadulhasson attól, aki örökkévalóságok óta bilincsekben tartja. De az utolsó döntés most rajtuk múlik. Az emberek maguk is megállapíthatják, hogy jelenleg valóban sátáni szellemiség kormányoz a világban, hogy az emberiség elfajzik, és készségesen kivitelez mindent, amit parancsba kap. A világ tele van ördöggel, és minél jobban közeledik a vég, annál jobban előtérbe lépnek. Mert ha csak egy gyenge akaratú emberre is talál, abba költözik, és már a maga akaratát erősíti benne. Így jönnek létre az olyan tettek, amelynek csak a Sátán lehet az eredete. És amint számban túlsúlyba kerülnek akik neki engedelmeskednek, hevesen fellángol a harc az én messze kisebb seregem ellen. Ezeknek én vagyok a céljuk, hozzám hűségesek akarnak maradni, és ezért minden támadásnak ki vannak téve. És ezek a kevesek azt is tudják majd, hogy az idő a vége felé jár, várható az újra jövetelem, mert a bajok már elviselhetetlenek, és én megígértem, hogy megmentem őket. Az emberek nem nagyon tartják magukat ígéreteimhez, és a végidőkre vonatkozó jövendölésekhez sem. Mert egy teljesen más idő az amiben most élnek, és minden szellemi dolog valótlannak tűnik nekik. Egyszer mindenkinek komolyan meg kellene fontolni a jelenségeket, amiket maga körül átél és megfigyel. Biztos, hogy eszébe jutnak az erre az időre vonatkozó próféciák és jövendölések - és ugyanígy a következményei is. Ellenfelemnek a végidőben nagy a hatalma. Ez is kijelentést kapott. Az is biztos, hogy minden ember felismerheti: az emberek sátáni befolyás alatt állnak. Az most mindegy, hogy érvényre engedik-e jutni vagy nem - de hatása félreismerhetetlen. Az én munkálkodásomat is figyelemmel kellene kísérni, mert az ENGEM IGAZOL. Egy olyan HATALOM amely


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!