BejelentésCsillagszülött

MENÜ


Isteni Irgalmasság üzenete

Az Irgalom szentségének a kapujában állunk. I.rész
Isteni Irgalmasságomat hirdesd! I. 2008. november 27.
Gyermekem megkérlek, közvetítsd Isteni Irgalmasságom üzenetét. Isteni Irgalmasságom végtelen az emberiség irányában! Ma egy olyan üzenetet adok át néktek, amely legkevésbé sem ismert az emberiség számára. Mikor gyermek voltam, Én is másképpen láttam a Világot. Már akkor szembetűnő volt az a változás, amelyen bizonyos emberek végigmentek. Lelkük megtisztulva vállalta azt a feladatot, hogy Engem hirdetnek és segítenek Igéim terjesztésében. Most jogosan tehetitek fel a kérdést, hogy lehet egy gyermeki Létben követni valakit? Úgy kedveseim, hogy már akkoron is voltak olyan képességű és minőségű gyermekek, akik meglátták a magasabb rendű összefüggéseket. Ők az Én Isteni Tervem megvalósulásában segédkeztek. Ők voltak a későbbi tanítványaim, akik elhívatottságot éreztek a Krisztusi eszme hirdetésére, és arra tanították az embereket, hogy megtérjenek, és lelküket az Én Mennyei Atyámhoz emeljék. Itt még ekkoron, ebben a Létben és a minőségben, a Krisztusi Én még nem teljesedett ki Bennem. Ahogy cseperedtem, úgy vette át a vezető szerepet, úgy teljesedett ki Bennem, és vállalta fel szabott feladatát. Azért jöttem erre a Földre, hogy SZERESSEK és megtanítsalak benneteket a SZERETET fogalmára és megélésére! Azért, hogy megértsétek mily különbség van, az Isteni és emberi szeretet között! Sokan már akkor megtagadtatok Engem! Lelketek már akkor sem vállalta fel szabott útját, hanem egy másfajta megvalósulást vitt végbe, amellyel nem a Teremtő Istent éltette, hanem az ellenerőnek és hatalomnak nyújtott kedvező feltételeket. Minden időben és létben voltak olyan lelkek, akik megtagadtak Engem, sőt ellenem fordultak. Ellenfelem mindent megtett annak érdekében, hogy a szíveket megkeményítse, és teljesen az anyag varázsába vonjon bennetek. Így kerültettek egyre távolabb Tőlem! Olyannyira, hogy már nem ismeritek fel Létem, tanításaimban nem azt látjátok, és nem azt értitek, amit akkoron megakartam értetni véletek. Éppen ezért, eljött az idő, amelyben Isteni Irgalmasságom újra vezető szerepet kap! Minden embernek megadom a lehetőséget, hogy Hozzám megtérjen, Engem felvállaljon, Igéim szerint éljen! De azok a lelkek, akik nem élnek ezen kiváltságokkal, Isteni Irgalmammal néznek szembe! Megadom a lehetőséget újra, lelkük teljes megtisztítására, ezzel egy új Kegyelmet kapnak, de ha nem élnek e kegyelemmel, most már mást nem tehetnek! Nincs újabb út és lehetőség, hogy Hozzám megtérjenek, értem éljenek! Isteni Irgalmasságom végtelen az emberiség irányában, de ez az Irgalom nem merülhet ki abban, hogy csak Kegyelmeket osztok szét! Megmérem lelketek súlyát, tiszta fehér-e mint a patyolat, avagy ellenfelem árnyéka vetül rá. Még mindig van mód és Kegyelem, hogy megtérj! Ez az utolsó lehetőség a FIGYELMEZTETÉSIG! Onnantól fogva már nincs több Kegyelem! Irgalmasságom nem mindenki számára lesz kedvező, mert szembesíti saját hiányosságaival! UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉSEM JELÉIG, ezzel foglalkozzatok, lelketek megtisztítása érdekében minden tőletek telhetőt tegyetek meg! Újra kijelöltem Isteni Irgalmasságom hirdetőit! Ez azt jelenti, hogy ők azok az embereim, akik fokozott figyelemmel és fegyelemmel követik társaik fejlődését, és minden tőlük telhetőt el kell követniük, hogy ezt a legmagasabb szinten műveljék! Tehát ők az Én Irgalmasságom hirdetői! Gyermekeim, meghívlak Házamba bennetek, meghívom Magamhoz lelketek! Éljetek-e Kegyelemmel, ne mondjatok ellent! Ámen.
Az idő itt van a továbblépésre! 2009. január 12.
Én Jézus szólok hozzád, megkérlek téged ad tovább ezt az üzenetet társaidnak. Amiről most beszélni szeretnék, az a Rend, amelyben Én hatok és veszem át a vezető szerepet. Újra szeretnék visszautalni az Isteni Irgalmasság üzenetére. Az Isteni Irgalmasság egy olyan részemet képviseli, amelyben Én hatok, és azokat a Kegyelmeket, amelyek kiosztok köztetek, egy kiváltságot képviselnek, amelyben a maga a Kegyelem játssza a kulcsfontosságú szerepet. A Világ újra eljutott egy olyan szakaszához, amelyben a régi időknek és köztük a régi berögzött szokásoknak és hiedelmeknek búcsút int. Ezt többféleképpen tehetitek meg. Az elsők közt a legegyszerűbb mondja, ha a belső vezetésre hallgatsz és az az útmutatás, ráhagyatkozás visz előre téged, és mutat meg egy olyan álláspontot és értékrendet, amelyet a szíved szerint követhetsz. Másodsorban, ha ezzel a belső hanggal és útmutatással még nem rendezel, akkor folyamatosan, állandóan kénytelen vagy a körülötted lévő, történő dolgokat, a saját szűrődön keresztül engedni, megszűrni, kianalizálni, és eszerint beilleszteni az adott és számodra elfogadható rendbe. Kedveseim, az elkövetkező időszakban el kell döntenetek, hogy életetekben milyen jellegű változásokon kívántok végigmenni, mi az a cél, amely előtettek megjelenik és követendő példaként magatok elé állítjátok. Itt az ideje, hogy megvalósítsátok magatokat, és a szellemi útmutatás mellett, önálló döntésekre és cselekedetekre is képesek legyetek! Az a folyamat, amin most keresztül mentek, az isteni ének előhívása és aktiválása, egész évben történő folyamatot állít elétek, amelyen szakaszosan haladtok végig, és építitek be megoldandó feladatként. Vannak akik, ebben a körben már előttetek járnak, és túlnyomórészt már megkötötték azokat az energiákat és alkalmazzák, amelyekkel ti még csak most ismerkedtek. Az ő feladatuk részben, a ti megsegítésetek és e mellett a saját dolgaik előre mozdítása, és egy olyan Rend létrehívása, amelyben Isteni Irgalmasságomat kellőképpen gyakorolni tudom. Azok az embereim, akik ezen felkészítés alatt álnak, a lehető legerősebb és felelősségteljesebb feladatok elvégzésénél tartanak, és ők már teljes hitükkel és elkötelezettségükkel irányt tudnak mutatni a társaiknak. A megsegítésükre irányítom őket, és egy olyan erővel ruházom fel, ami által az Én energiáim hatványozottan érzékelhetővé válnak. Gyermekeim, az idő itt van a továbblépésre! Most már nem ábrándokban kell élni, és álmodozni kell, hanem tudni kell élni! Ha ezt meg nem teszed, előre így nem mehetsz! Azok az idők, amelyek ezek után elkövetkeznek, mind a kiállásra sarkallnak, próbára tesznek, és a próba saját szavahihetőséged, akaratod az, hogy mindez milyen mértékben nyilvánul meg benned. Ezért arra kérlek bennetek, hogy ne a csodára várjatok, hanem önként tegyetek és valósítsátok meg magatokat, mert a csoda csak általatok, rajtatok keresztül tud létre jönni és kialakulni! Mindenki a saját helyén tegye a dolgát a legjobb tudása szerint! Akkor, ha ezt megteszed, már részese vagy a Rendemnek, amelyben Én hatok, és nem a hatalom játssza vezető szerepet! Én Jézus voltam Ki szóltam, kérlek bennetek, adjátok tovább ezt az üzenetet. Áldásom adom rátok, kérlek bennetek, egy szebb, egy jobb jövőt alkossatok, és tudjátok azt, hogy Én az idők végezetéig veletek Vagyok! Ámen. Az Irgalmasság egy olyan Rend, amelyben Én hatok, és veszem át az irányítást feletettek! Éppen ezért, kellő alázattal és tisztelettel forduljatok Isten Igéi felé!
2009. április 25.
Gyermekem megkérlek, hogy add tovább ezt az üzenetet, amelyet most lediktálok néked. Most ebben az időszakban egy olyan energetikai áthangoláson mentek keresztül, amely felkészít bennetek, hogy az Új Föld teljes értékű részeseivé váljatok. Én Jézus, Aki diktálom ezt az üzenetet, megkérlek benneteket, hogy nagyobb odafigyeléssel viseltessetek társaitok irányában! Segítségetek át őket a nehézségen, segítő jobbot nyújtsatok feléjük, amely átemeli őket a nehéz pillanatokon. Az Isteni Irgalmasság üzenetét szeretném újra számotokra feleleveníteni. Isteni Irgalmasságom egy olyan RENDET alkot, amely minden ember előtt nyitva áll. Tárt karokkal fogadom azt, aki késztetést érez, hogy ebbe a SZENTSÉGBE belehelyezkedjen, és elvezesse Hozzám a körülötte élő társait. Isteni Irgalmam kiterjed az egész Világra. Irgalmamba emelem azokat az embereket, akik valamilyen oknál fogva letértek a helyes útról, szemüket elhomályosította a félelem, a kilátástalanság, az elveszettség érzése, és ennek okaként Tőlem, Uruktól egyre távolabb kerültek. Most Én őket Magamhoz emelem, (ha tiszta a szándék) feloldozom lelkük fájdalmas súlya alól, és a nehézségeken átemelem. Sokat beszélhetnék még az Irgalmasság Rendjéről, de ez a mai időben már számotokra elcsépeltnek hangzik, ezért arra kérlek benneteket, hogy nézzetek mélyen magatokba,- tiszta-e a szándék, amellyel megközelítetek? Nem kívánom újra feltárni a RENDET, és benne szereplő emberek tulajdonságait és lehetőségeit, mert minden évben újra ismételtem MAGAM, és foganatja nincsen. Gondolkodjatok el rajta, hogy mivé lesz ez a Világ, ha távol űztök Engem, nem hallgattok Rám,- félretesztek és szívetekben nem az első helyre helyeztek? Isteni Irgalmasságom kinyilatkoztatása minden évben megtörténik. Minden évben feltárom előtettek a lehetőségeket. Kevés az az ember, aki él is ezzel a lehetőséggel. Elcsépeltnek, és demagóg irányzatnak tartjátok. Pedig Isteni Irgalmam az utolsó lehetőség az emberiség megtérésének! Húsvét második napja az Irgalmasság Vasárnapja. Öltöztessétek fehérbe szíveteket, lelketeket, hogy méltó legyen erre az ünnepre. Ámen.
Az Irgalom szentségének a kapujában állunk. II.rész 2009. július 16.
Az Irgalmasság kódjait aktiváltuk. A mai napon Új Törvényt iktatunk be. Ez a Törvény, az Irgalmasság Szentségét és Minőségét helyezi előtérbe, és ruházza fel olyan tulajdonságokkal, amellyel Én ellátom. Én Krisztus kijelentem, hogy ebben az időben minden olyan gyermekemet, aki hajlandóságot mutat Irányomban és készen áll arra, hogy Irántam érzett elkötelezettségére tekintettel, felvegye és aktiválja Isteni Irgalmasságom Törvényeit, --- Egy olyan létbe, minőségbe helyezem, amelyben elindul egy olyan úton,-- ahol már csak az Én Törvényeim uralkodnak életében, és ezt semmilyen hatás vagy hatalom nem térítheti el, nem tévesztheti meg,- nem akadályozhatja meg léte beteljesülését, célját és valóságát. Én Krisztus, Aki a Fény Gyermekeként alászálltam, most minden megtérő gyermekemet MAGamhoz ölellek és aktiválom SZERETETKÓDjaimat, Irgalmasságomba helyezem, és onnan el nem engedem. Fénytesteit megpecsételem és az ÉN RENDembe átültetem. Ők az Én Országom képviselői, az ÉN Szemem Fényei, Akik eltökélt szándékkal haladnak előre az úton. Krisztusi Fényemmel betakarom őket, és nem engedem, hogy bántódásuk essék! Szent Szívem Szeretetében ők benne élnek, és különös kiváltságot élveznek. Ők azok az embereim, Akiken keresztül megvalósítom és véghez viszem MEGVÁLTÓI TERVEM. Ők az Isteni Irgalmasság Rendjét alkotják. Szívükben az Én Irántam érzett SZERETET foglal el különös helyet. Életükben Engem helyeznek előre, és ezáltal viszik végbe azt a megnyilvánuló akaratot, amellyel Én Nyilvánulok meg minden egyes kijelölt emberemben. Ezeken az embereken keresztül ÁLDÁST osztok, FÉNYESSÉGET ruházok rátok, hogy mielőbb Ti is eljussatok egy olyan lelki szintre, amelyben az Én Irántam érzett SZERETETET helyezitek életetekben az első helyre. Kitárt Szívembe fogadlak benneteket, kérlek, ne késlekedjetek. Jézus.
Jézus: Hisztek és bíztok Bennem? 2009. november 16.
Az ÚJ VILÁGBA az ÉN segítségem által léphettek be. Bizonyos törvényszerűségeknek kell alávetnetek magatokat, amelyek mindenkire vonatkoznak. Hiteteket és bizalmatokat meg kell erősítenetek Bennem! Nézzetek magatokba mélyen, - Hisztek és bíztok Bennem? - Minden tőletek telhetőt elkövettek-e annak érdekében, hogy a KÖZTÜNK LÉVŐ SZERETETSZÁLAKAT MEGERŐSÍTSÉTEK? Most ebben az időszakban mélyen befelé kell figyelnetek, nem kívülről jövő információknak teret engednetek. Egy tudatosodási folyamat alatt álltok, - amelyben, hitben és akaratban megerősödhettek Bennem. A külvilág zaja és hangja messzire próbál vinni Tőlem, de ezt ti soha ne engedjétek meg. Mindig találjatok rá időt és módot, hogy a KÖZTÜNK LÉVŐ ENERGIÁT MEGÚJÍTSÁTOK, ÉLŐVÉ TEGYÉTEK. Jézus.
Jézus: Kapukat nyitottam a szívekben. 2009. november 18.
Az Irgalmasság Templomában állunk, amely a szívedben van jelen. Minden ember szívében ott van ez a templom, aki kellő alázattal, hittel és szeretettel fordul FELÉM. Kapukat nyitottam a szívekben, és a kapuk őrzői ti vagytok. Rajtatok múlik kit engedtek be a szívetekbe. A körülöttetek lévő sötétséget csak a ti fényetek olthatja ki,- ez a Fény belőletek ered. Irgalmasoknak nevezzük azokat az embereket, akik segítő jobbot nyújtanak kegyelemvesztett, reményvesztett társaiknak. Az Irgalmassághoz az Engesztelő Ima hozzátartozik. Az ima által oldozzátok fel a lelkeket, és adtok egy újabb lehetőséget számukra a megtérésnek. Nagy szükség van most erre a kegyelemre. A mostani időszakban a lelkekre nyomásként hat az a bélyeg, amit a környezetükben élő társaik, saját kétségeik, félelmeik magukra nyomott. Ezek a lelkek csak segítség által tudnak felszínre jönni a mélységből, a kétségbeesésből. Nem taszíthatjátok őket még távolabbra magatoktól! Ilyenkor egy szerető kéz amely szerető szívvel párosul, reményt adhat, lelkierőt hozhat az ember életébe. Az Irgalmasság futótűzként kell terjedjen az Országban. Ha kell, alapítsátok meg e Rendet, és mindenki saját szíve, keze munkájával járuljon hozzá,- adja meg a lehetőséget, a reményt, körülötte élő társainak, akiknek szíve elsötétült a fájdalomtól és már a kilátástalanságtól nem látják a Fényt. Szerető szívvel álljatok melléjük és adjatok… Ha a szavakon, a reményen, az összefogáson kívül más egyéb lehetőséget is tudtok adni, és az megkönnyíti a másik ember életét,- akkor még nemesebb a szándék és a lélek, aki segítő kezeket nyújt a rászoruló felé. Ámen.
Isteni Irgalmasságomat hirdesd! II. 2009. november 27.
Leányom kérlek, továbbítsd az üzenetem, amelyben Isteni Irgalmasságomat szeretném kinyilatkoztatni. Gyermekeim! Szívetekben mélyre kell hatolnotok ahhoz, hogy megtaláljatok Engem. Az elmúlt időszakban számtalan esetben hirdettem ki Isteni Irgalmasságomat, de hiába, foganatja nincsen. Nincs meg bennetek az a szándék amellyel megközelítetek Engem. Nincs meg bennetek megfelelő mértékben az összefogás képessége, az akarat, amely a másik megsegítésére szolgál. Saját problémáitokat helyezitek az első helyre, és épp ezért elmentek olyan hiányosságok mellett, amelyek szembeötlőek. Rengeteget beszéltem nektek a kegyelemről, és az irgalom jelentéséről. Számtalan tanítást adtam át ebben az irányban, hogy jobban érthetővé váljék számotokra a jelentése, és az eszköz amellyel megvalósíthatjátok. Egy évvel ezelőtt hirdettem ki leányom keresztül, hogy Isteni Irgalmasságom hirdessétek. Most felteszem a kérdést:- Egy év óta milyen irgalmas cselekedeteket vitettek véghez? Milyen szándékkal közelítettétek meg társaitokat? Tudtatok-e, tudtok-e mindenkihez irgalmasok lenni? Meg van-e bennetek a szándék, ami a másik ember életének jobbítására szolgál? Számtalan ehhez hasonló kérdést intézhetnék felétek. Kevés az az ember, akinek szíve megdobban a hívó szóra. Kevés az az ember, aki kegyelemmel tud lenni a másik ember szenvedése láttán. Isteni Irgalmasságom óráját kihirdettem. Ennek ellenére, sem nővérem (Fausztina nővér), sem leányom általi felhívásra nem olyan szándékkal reagáltatok, amelyet elvártam volna tőletek. Saját lelketek engeszteléséért sok mindent elkövettek. De, hogy másnak is segítséget nyújtsatok, az a szándék már kevésbé nyilvánul meg bennetek. Hogy akarok így Új Hazát, Új Világot, Új Földet építeni? A SZERETET már kiveszőben van bennetek! Vannak olyan embereim, akik mindent feladva követnek Engem, szolgálatomba állították magukat. De ők, önmaguk által, a ti hiányosságaitokat és gyarlóságaitokat nem válthatják meg. Újabb felszólítást intézek felétek,- engeszteljetek! Számtalan esetben nyilatkoztattam ki Magam, de megértő szívekre kevesekben találtam. A szándék kevés, akarni kell! Olyan elkötelezettséget kérek tőletek, amely által másokat is Hozzám vezettek! Isteni Irgalmasságomat utoljára hirdettem ki, több felhívást ez irányban nem intézek felétek. Döntsétek el ti, miben kívántok részt venni. Irgalmasságom óráját újra kihirdetem! Kérlek benneteket, aki elkötelezettséget érez ez irányban, az teljes szolgálatával vegyen részt ebben a RENDben. Isteni Irgalmasságom az egyetlen módja a megtérésnek, a lelkek Hozzám vezetésének. Utolsó figyelmeztetésem jeléül nyilatkoztattam ki Magamat! Éljetek ezzel a lehetőséggel, ne mondjatok ellent! Ragadjatok meg minden lehetőséget, hogy Hozzám megtérjetek! A mai világban ez az egyetlen eszköz, amely által lelkedet megmenekíted a sötétség fogságából. Én Jézus, ezen a napon újra kinyilatkoztattam Magamat. Kérlek benneteket, hallgassatok a szóra, ne mondjatok ellent! Ámen. Közvetítette: Feketéné Lendvai Katalin
Jézus: Irgalmas Szívembe helyezkedjetek be! 2009. december 10.
Az Irgalom Szentségét MAGatokból kell előhívnotok. Ebben a Szentségben minden olyan erő benne foglaltatik, amely által a világot egy változáson,- egy MEGÚJULÁSON TUDJÁTOK KERESZTÜL VEZETNI. Irgalmasságomba belefoglalom a VILÁG JOBBÍTÁSÁT. Irgalmas szívűeknek nevezem azokat a gyermekeimet, akik teljes lényükkel FELÉM fordulnak,- szívbéli elkötelezettségük által, egy olyan IMAKÖRT,- és ez által, egy olyan IMAMEZŐT hoznak létre,- amelyben a világon MEGÚJULÁS veszi kezdetét. EZ a MEGÚJULÁS, MAGYARORSZÁGRÓL KELL, HOGY ELINDULJON! Irgalmasságomba helyeztem Népem. Különös Kegyelemmel vezetem előre az úton,- hogy a NEMZETI MEGÚJULÁS RÉSZÉVÉ VÁLHASSON! Irgalmasságomból kifolyólag, egy újabb esélyt adok, hogy mindazokat a cselekedeteket elvessétek, amellyel nem ENGEM szolgáltok. Egy kiterjedt látásmódot kérek tőletek, amelyben a tudatára ébredtek mindannak a célnak, amelyet rajtatok keresztül kívánok megvalósítani. Lépjetek be HÁZAMBA, abba a RENDBE, amelybe Irgalmasságomat közvetítem felétek! Különös Kegyelmet érzek irántatok, ezért arra kérlek bennetek, minden lehetőséget ragadjatok meg annak érdekében, - hogy minél több lélek Isteni Irgalmamba helyezkedjen. A mai nap újabb kijelentéssel állok elő. - A RENDET, amelyet Én, Irgalmas Rendnek neveztem meg,- a mai napon különös Kegyelemmel ruházom fel,- ÚJABB LEHETŐSÉGET ADVA, HOGY ISTENTŐL ELRENDELT FELADATÁT BETELJESÍTSE. Irgalmasoknak nevezem azokat az embereimet, akik különös Kegyelemmel fordulnak társaikhoz, minden olyan emberhez,- aki megrendült hitben, akaratban, és szíve keménysége által elfordult TŐLEM. ÚJABB LEHETŐSÉGET ADTAM a MEGTÉRÉSRE! ÚJABB LEHETŐSÉGET ADTAM a SZÍVEK MEGNYITÁSÁRA, a LELKEK HOZZÁM VEZETÉSÉRE! Folyamatosan jeleztem Irgalmasságom Szentségét,- e leányomon keresztül utat mutattam, lehetőséget adtam. Most arra kérlek bennetek, használjátok ki az alkalmat, és Irgalmas Szívembe helyezkedjetek el! Jézus.
"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni.” (Szent Pió Atya) Jézus magyarázata:- Ez a madár, a Ti lelkiségeteket ábrázolja. Azt a megnyilvánulást, amely széttöri a korlátokat,- MEGÚJUL, és e megújulás által PÉLDÁT MUTAT a KÖRÜLÖTTE ÉLŐ NEMZETEKNEK. Megújulásotok titka szívetekből ered. Attól, hogy össze tudtok-e kapcsolódni azzal a tartalommal, amellyel ÉN irányt mutatok nektek. Meg van rá a lehetőségetek, hogy a kalitka ajtaját szélesre tárjátok, és a lélek emelkedettsége által, olyan isteni szintre emelkedjetek fel,- amelyben ÚJ TÖRTÉNELMET ÍRTOK. Én Jézus voltam KI szóltam. Irgalmas Szívembe fogadlak bennetek, kérlek, ne utasítsátok el SZERETETEMET. Ámen. Közvetítette: Feketéné Lendvai Katalin.
Az Isteni Irgalmasság képe,- Isten végtelen Irgalmát ábrázolja. „Átadok az embereknek egy edényt, - mondta Jézus Fausztina nővérnek, - amellyel az irgalmasság forrásához jöhetnek kegyelemet meríteni. Ez az edény nem más, mint ez a kép a következő felírással: - Jézusom, bízom Benned! E kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek,ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára. Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem azt is, hogy már itt a földön győzedelmeskedni fog ellenségei felett, főként pedig halála óráján. Magam fogom védeni, mint saját dicsőségemet.” Ez a végső idők jele, utána eljön az igazság napja. A képen a vér felidézi a keresztáldozatot és az Eukarisztia ajándékát, a víz a keresztségre, és a Szentlélek adományaira emlékeztet. Húsvét 2. vasárnapja az Isteni Irgalmasság Vasárnapja nevet viseli.” AZ IRGALMAS JÉZUS KÉPE: Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két ha­talmas sugár tört elő, egy piros és égy halvány.... Kis idő múl­va azt mondta Jézus: "Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom, bízom Benned" . „Azt kívánom, hogy a képet... húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!"... Mint feltámadt Üdvözítőt ábrázolja Őt a kép, aki szenvedése és kereszthalála árán megváltott minket. Krisztusnak ezen a képén jellemző a két sugár. „A halvány sugár a vizet jelenti, ami a lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek élete... Boldog, aki ezek árnyékában él." A lelket a keresztség és bűnbánat szentsége tisztítja meg, és legbőségesebben az Oltáriszentség táplálja. A két sugár tehát a szentségeket és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti - amelynek bibliai jelképe a víz, valamint az új szövetséget Isten és ember között, amelyet Jézus az Ő vére által kötött... A kép így értelmezett kultuszához az úr különböző ígéreteket fűzött: örök üdvösséget, a keresztény tökéletesség útján nagy előrehaladást, a boldog halál kegyelmét és minden más kegyelmet, melyet az emberek bizalommal kérnek. „A kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára." AZ IRGALMASSÁG ÜNNEPE: „Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe." Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti titka és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced, amit Nagypénteken kell elkezdeni. „Aki ezen a napon az Élet Forrásához járul, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el." „Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is." AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETE: Jézus szándéka vigasztaló. A világ teljes megújulását akarja elérni. „Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, hanem irgalmas Szívemre szorítani ...a büntetést csak akkor alkalmazom, ha ők maguk kényszerítenek erre. Nem szívesen nyúlok az igazságszolgáltatás kardjához. Az igazság napja előtt az irgalmasság napját küldöm". Az Irgalmasság üzenete utolsó esély! „A papok úgy fogják a bűnösöknek nyújtani, mint az utolsó mentőö­vet." „Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében." „Ha a lélek már oszló hulla lenne, s emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, s már minden el volna veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a lelket." „Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök mint igazságos bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját." JÉZUSOM, BÍZOM BENNED! JÉZUS SZAVAI FAUSZTINA NŐVÉRHEZ: "Azt akarom hogy a bűnösök félelem nélkül jöjjenek Hozzám. A legnagyobb bűnösöknek különös joguk van Irgalmasságomra. Ha bűneik még oly elvetendők volnának is, megörvendeztetnek akkor, ha Irgalmasságomnál keresnek menedéket. Elhalmozom őket szeretetemmel várakozásukon felül. Nem tudom megbüntetni azt, aki Irgalmasságomban bízik!" "Én bőkezűbb vagyok a bűnösökhöz, mint az igazakhoz, hiszen miattuk jöttem le a Földre. Miattuk ontottam Véremet, azért ne féljenek Hozzám jönni!" "Kívánom, hogy a papok hirdessék a bűnös lelkeknek nagy Irgalmasságomat. Én vagyok a Szeretet és irgalom. Még a legnagyobb bűnöst sem tudom megbüntetni, ha szánalomért kiált Hozzám, hanem megbocsátok neki végtelen Irgalmamban." "Mondd meg a papoknak, akik Irgalmasságom apostolai akarnak lenni: amikor kimeríthetetlen Irgalmasságomat hirdetik, szavaiknak oly erőt és kenetet adok, hogy tőlük a legkonokabb bűnös szíve is meglágyul." "Ha egy bűnös Irgalmasságomhoz fordul, megdicsőít Engem és tiszteli szenvedésemet. Halála óráján megvédem őt ... Ha egy lélek Irgalmasságomat magasztalja, megremeg tőle a sátán és a pokol mélységébe menekül." „Leányom, ne hagyj fel küldetéseddel! Vigasztald Szívemet, mely a bűnösök iránti Irgalmamban felemésztődik!" AmenIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!